Learner expectations and satisfaction in a US-Spain intercultural telecollaboration

Ana Gimeno
2018 Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature  
The focus of this paper is the analysis of data collected after conducting a telecollaboration project throughout one semester with 12 advanced learners of Spanish from a mid-sized Atlantic coast university in the USA and 12 higher intermediate students of English from a technical university in Spain. Data was collected through a questionnaire enquiring about learner expectations at the outset of the project and a final survey seeking detailed information about learner satisfaction in order to
more » ... mplement improvements in subsequent projects. In-depth analysis of the data also shed light on the perceived benefits and challenges of the intercultural telecollaboration project. There was evidence that the students were very open-minded about discussing multifaceted intercultural issues and very positive toward collaborating with fellow students from a different cultural background. The surveys also suggest that the learners' expected benefits aligned with their stated benefits after carrying out the project, which led us to believe that possible frustrations and communication breakdowns had been kept to a minimum. English as a foreign language, Spanish as a foreign language Resum: L'enfocament d'aquest article és l'anàlisi de dades recollides després de realitzar un projecte de tele-col·laboració al llarg d'un semestre amb 12 estudiants avançats d'espanyol provinents d'una universitat mitjana de la costa atlàntica dels EUA i 12 estudiants de nivell intermedi-alt d'anglès d'una universitat tècnica a Espanya. Les dades es van recollir mitjançant un qüestionari sobre les expectatives dels alumnes al principi del projecte i una enquesta final que buscava informació detallada sobre la satisfacció de l'alumne per tal d'implementar millores en projectes posteriors. L'anàlisi en profunditat de les dades posa de manifest els beneficis i els desafiaments percebuts del projecte de tele-col·laboració intercultural. Hi va evidència que els estudiants estan molt oberts per discutir qüestions interculturals multifacètiques i per col·laborar amb companys d'un context cultural diferent. Les enquestes també suggereixen que els beneficis esperats pels estudiants s'alineen amb els seus beneficis declarats després de dur a terme el projecte, la qual cosa ens porta a creure que s'han reduït al mínim possibles frustracions i problemes de comunicació. Resumen: El enfoque de este artículo es el análisis de datos recogidos después de realizar un proyecto de telecolaboración a lo largo de un semestre con 12 estudiantes avanzados de español provenientes de una universidad media de la costa atlántica de EE.UU. y 12 estudiantes de nivel intermedio-alto de inglés de una universidad técnica en España. Los datos se recogieron mediante un cuestionario sobre las expectativas de los alumnos al principio del proyecto y una encuesta final que buscaba información detallada sobre la satisfacción de los alumnos con el fin de implementar mejoras en proyectos posteriores. El análisis de los datos en profundidad pone de manifiesto los beneficios y los desafíos percibidos en el proyecto de telecolaboración intercultural. Muestra evidencias de que los estudiantes están muy abiertos para discutir cuestiones interculturales multifacéticas y para colaborar con compañeros de un contexto cultural diferente. Las encuestas también sugieren que los beneficios esperados por los estudiantes se alinean con sus beneficios declarados después de llevar a cabo el proyecto, lo que nos lleva a pensar que se han reducido al mínimo posibles frustraciones y problemas de comunicación. Palabras clave: telecolaboración; intercambios interculturales; expectativas del aprendiz; satisfacción del aprendiz; Inglés como Lengua Extranjera; Español como Lengua Extranjera.
doi:10.5565/rev/jtl3.776 fatcat:k6ddacjdt5hajnkgwgjxkryq2i