Archetypics of Management System as the Basis for a Holistic Development of Enterprises
Архетипіка системи управління як основа холістичного розвитку підприємств

V. I. Chobitok, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy
2020 Bìznes Inform  
ЕКОНОМІКА менеджмент і маркетинг БІЗНЕСІНФОРМ № 4 '2020 www.business-inform.net УДК 658.014:005.1 JEL: М11 АРхЕТИпІкА СИСТЕМИ упРАвлІННя як ОСНОвА хОлІСТИчНОгО РОЗвИТку пІДпРИєМСТв © 2020 ЧОБІТОК В. І. УДК 658.014:005.1 JEL: М11 чобіток В. І. Архетипіка системи управління як основа холістичного розвитку підприємств Мета статті -формування архетипіки системи управління як основи холістичного розвитку підприємств. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що майстерність управління
more » ... сть управління обов'язково повинна мати в основі талант, оригінальність, креативність і сміливість особистості. Талановитість керівника проявляється в його індивідуальних рисах, нестандартних поглядах мислення, в широкому світогляді, з використанням вербальних і невербальних засобів впливу й обов'язкового розуміння наслідків своїх управлінських дій. Протягом багатьох років існування людство формувало на різних етапах свого діалектичного безперервного розвитку методи, форми та засоби системи управління. Прогрес розвитку системи управління не має лінійної спрямованості та є результатом взаємодії різних процесів, вирішальну роль у цьому розвитку відіграє цілеспрямована діяльність людства, тому що все життя людини полягає у постійних наполегливих пошуках істини для винаходу методів адаптації до мінливого середовища. Наголошено, що, незважаючи на вплив внутрішніх чи зовнішніх факторів, підприємствам завжди необхідно адаптуватися до цих впливів, вчасно й ефективно продукувати управлінські рішення, ризикувати, займатися активним розвитком, що слугуватиме основою для холістичного розвитку будь-якої системи. Визначено, що одним із найбільш складних інструментів управління є управлінське рішення, в основі якого мають бути обґрунтовані креативні рекомендації щодо організації і стимулювання діяльності підприємства. Сформувати управлінську ідею та переконати у її доцільності не завжди вдається навіть досвідченим управлінцям, які володіють методами мистецтва управління, а отже, необхідно шукати нестандартні, креативні рішення для отримання позитивного ефекту та холістичного розвитку підприємств. Ключові слова: архетипіка, система управління, етапи розвитку, управлінські рішення, холістичний розвиток підприємств. Табл.: 5. Бібл.: 12. Чобіток Вікторія Іванівна -кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна) E-mail: vika_chobitok@ukr.net ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5272-388X УДК 658.014:005.1 JEL: М11 Чобиток В. И. Архетипика системы управления как основа холистического развития предприятий Цель статьи -формирование архетипики системы управления как основы холистического развития предприятий. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что мастерство управления обязательно должно иметь в основе талант, оригинальность, креативность и смелость личности. Талантливость руководителя проявляется в его индивидуальных чертах, нестандартных взглядах мышления, в широком мировоззрении, с использованием вербальных и невербальных средств воздействия и обязательного понимания последствий своих управленческих действий. В течение многих лет существования человечество формировало на разных этапах своего диалектического непрерывного развития методы, формы и средства системы управления. Прогресс развития системы управления не имеет линейной направленности и является результатом взаимодействия различных процессов, решающую роль в этом развитии играет целенаправленная деятельность человечества, потому что вся жизнь человека состоит в постоянных упорных поисках истины для изобретения методов адаптации к меняющейся среде. Отмечено, что, несмотря на влияние внутренних или внешних факторов, предприятиям всегда необходимо адаптироваться к этим воздействиям, своевременно и эффективно производить управленческие решения, рисковать, заниматься активным развитием, что послужит основой для холистического развития любой системы. Определено, что одним из самых сложных инструментов управления является управленческое решение, в основе которого должны быть обоснованные креативные рекомендации по организации и стимулированию деятельности предприятия. Сформировать управленческую идею и убедить в ее целесообразности не всегда удается даже опытным управленцам, которые владеют методами искусства управления, а следовательно, необходимо искать нестандартные, креативные решения для получения положительного эффекта и холистического развития предприятий. Ключевые слова: архетипика, система управления, этапы развития, управленческие решения, холистический развитие предприятий. Табл.: 5. Библ.: 12. Чобиток Виктория Ивановна -кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и организации деятельности субъектов хозяйствования, Украинская инженерно-педагогическая академия (ул.
doi:10.32983/2222-4459-2020-4-486-497 fatcat:nhdo2ahwxzbarjn76vh543jq4u