Creation of a patient-like model of esophageal cancer in immunodeficient mice

O. I. Kit, R. A. Maksimov, A. S. Goncharova, E. A. Lukbanova, N. S. Karnaukhov, E. M. Nepomnyashchaya, M. V. Mindar, S. Yu. Tkachev, E. N. Kolesnikov
2020 Sibirskij Onkologičeskij Žurnal  
doi:10.21294/1814-4861-2020-19-2-70-75 fatcat:h57qemnj5zhulba5lw6ttyqsm4