Skoleledernettverk som arena for læring og støtte

Hilde Sofie Fjeld, Lin Elisabet Sandhaug Ramberg
2021 Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis  
Artikkelen handler om nettverkssamarbeid mellom skoleledere, og formålet er å undersøke hvordan læring i og lederutvikling gjennom ledernettverk forstås fra rektorers og skoleeiers perspektiv, og hva som eventuelt gjør nettverk funksjonelle og levedyktige. Artikkelen baserer seg på data fra intervjuer med 6 rektorer og en representant for skoleeier i en kommune i Sør-Norge. Skoleledernettverk, som tidligere ble dannet på selvstendig initiativ, er etter hvert blitt en obligatorisk innretning
more » ... skoleeier har en viss innflytelse på agendaen. Studien søker å belyse nettverkssamarbeid som arena for læring og støtte i en tid da det stilles store forventninger og krav til skoleledere, og hvor vi ser at rekruttering til lederjobber i skolen svikter. Våre funn bekrefter i stor grad tidligere forskning og viser at samarbeidet i ledernettverkene virker utviklende og støttende for deltakerne når det gjelder å lede det langsiktige, planmessige arbeidet med skoleutvikling og i håndtering av mer rutinemessige driftsoppgaver. Sentrale trekk ved nettverkene som fremmer funksjonaliteten, er at de har en ledelse, at de har en grunnleggende struktur for samarbeidet, og at de oppleves som nyttige og formålstjenlige for deltakerne. For skoleeier er ledernettverkene en strategi for informasjonsdeling og lederutvikling.
doi:10.23865/up.v15.2351 fatcat:qrtxabv4ljfrzhlqq6ojn2pluy