Interaction of occupational hazards and workers' health protection
Interakcije profesionalnih štetnosti i zaštita zdravlja radnika

Ivan Mikov, Velibor Vasović, Nikola Torbica
2009 Zdravstvena zastita  
1 Проф. др сц. мед. Иван Миков, Завод за здравствену заштиту радника, Медицински факултет Нови Сад . 2 Проф. др сц. мед. Велибор Васовић, Завод за фамакологију, токсикологију и клиничку фармакологију, Медицински факултет Нови Сад. 3 Асист. мр сц. мед. др Никола Торбица, Институт за медицину рада и радиолошку заштиту "Др Драгомир Карајовић", Медицински факултет Београд. Сажетак. Радници су често на свом радном месту изложени истовремено већем броју различитих неповољних фактора радне средине,
more » ... а радне средине, што некада веома отежава процену ризика по здравље радника. Одређивање и процена професионалних штетности један је од кључних момената у процени ризика по здравље запосленог на његовом радном месту. Када је у питању здравствена заштита радника, најважније интеракције фактора радне средине jeсу оне између хемијских, физичких и био-jeсу оне између хемијских, физичких и био-су оне између хемијских, физичких и биолошких фактора. Код процене ризика по здравље на радном месту, при одређивању концентрације токсичних хемијских штетности у ваздуху радне средине (амбијентални мониторинг), треба узети у обзир: дужину изложености, примену личних и осталих мера заштите, микроклиматске и остале услове радне средине, степен физичког напрезања, све ефекте хемијских супстанци на организам човека (канцерогеност, алергогеност и др.), и остале начине уношења хемијске материје у организам радника (преко коже, дигестивног тракта). При неким интеракцијама од изузетног значаја могу бити и индивидуалне карактеристике самог радника, као што су пол, старост, наследне особине и др. Поред тога, метаболизам хемијских супстанци могу модификовати друштвене навике, као што су, нарочито, пушење дувана и конзумирање алкохолних пића. Све податке о факторима радне сре-67 Stru~ni i nau~ni radovi
doi:10.5937/zz0903067m fatcat:esgcms7lvncmzepuvlm2v4y5mm