The Impact of Qualified Children's Books on Students' Ability to Use Cognitive Functions

Zeynel Hayran, H.Ömer Beydoğan
2017 Elementary Education Online  
Bu Qualified children's books are high-qualified learning materials constructed in accordance with children's development levels. This study attempted to investigate the impacts of qualified children's books on children's skills such as explaining, comparing, interpreting, exemplifying, classifying, summarizing, and inferring. To this end, a pretest-posttest model was employed in the present study with two groups each of which consisted of 25 students in 2015 spring semester. The Test on the
more » ... The Test on the Use of Cognitive Competencies, comprising 25 questions, was employed to determine the cognitive skills of the experimental and control group students. In the end, a posttest was administered to both the experimental and control groups. Data were analyzed using a one-way ANOVA, t-test, arithmetic mean, and standard deviation techniques. In light of the research findings, this study offers some suggestions for parents, teachers, and school administrators regarding the selection of quality children's books. ÖZ. Nitelikli çocuk kitapları çocuğun gelişimine uygun yapılandırılan nitelikli öğrenme araçlarıdır. Bu çalışmada nitelikli çocuk kitaplarının çocuğun açıklama, karşılaştırma, yorumlama, örneklendirme, sınıflama, özetleme, sonuç çıkarma becerilerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla araştırma ön-test son-test modeline göre desenlenmiştir. Araştırma, 2015 bahar döneminde biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere 25'er kişilik iki grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilişsel becerilerini belirlemek için, 25 soruluk "Bilişsel Yeterlikleri Kullanma Testi" kullanılmıştır. Uygulamanın sonunda hem deney hem de kontrol gruplarına son-test uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde One-Way ANOVA, t-test, aritmetik ortalama, standart sapma teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde nitelikli çocuk kitabı seçimine ilişkin anne-babalara, öğretmenlere ve okul yöneticilerine bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler. Bilişsel İşlev, Çıkarım, Nitelikli Çocuk Kitapları, Okuduğunu Anlama, Yansıtıcı Düşünce ÖZET Amaç ve Önem: Çocuğun bilişsel temelli yeterlikleri kullanabilmesi kendisi için hazırlanan kitapların uygunluğuna bağlıdır. Çocuk kitaplarında yer alan tanımlama, neden sonuç, karşılaştırma ve benzeri öğeler, bir çocuğun okuma anlama başarımını (performans) ve anımsamasını farklılaştırmaktadır. Bu öngörüden hareketle nitelikli çocuk kitabı ölçütlerine uygun seçilen bir dizi kitabın okutulduğu deney grubunun bilişsel işlevlerini (yorumlama, örneklendirme, sınıflama, özetleme, sonuç çıkarma, karşılaştırma ve açıklama yönünden) kullanma düzeyleri ile kontrol grubunun bu bilişsel işlevleri kullanma düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı araştırılmıştır. Yöntem: Araştırma, ortaokul 6. sınıflarda "Nitelikli çocuk kitaplarının öğrencilerin bilişsel yeterliklerini kullanma düzeylerine etkisini" belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla ön test ve son test modeline dayalı etkinlik temelli uygulamaya yer verilmiştir. Çalışma 12 haftalık bir uygulama sürecini kapsamıştır. Deney grubu öğrencileri için nitelikli çocuk kitapları ölçütüne uygun 6 kitaplık okuma dosyası oluşturulmuştur. Kontrol grubunda ise, kitap seçimi öğrencilerin kendi tercihine bırakılmıştır. Deney grubundaki okuma dosyasında yer alan her kitabın içeriği yorumlama, örneklendirme, sınıflama, özetleme, sonuç çıkarma, karşılaştırma, açıklama ve sorgulamayı içeren öğretim etkinliklerine dönüştürülmüş, öğrencilerden bu etkinlikleri yapmaları istenmiştir. Araştırmacılar tarafından 25 maddelik bir test geliştirilmiştir. Test kapsamında öğrencilerin
doi:10.17051/ilkonline.2017.342978 fatcat:22hxqozoarbqzf63hbsuwtxmee