Work in progress. De filmcollectie van Amsab-ISG (deel1)

Kim Robensyn
2016 Brood en Rozen  
Amsab-ISG bewaart naast archief-en bibliotheekmateriaal een bijzonder rijke museumcollectie. Een groot deel daarvan, onder meer foto's, affiches, postkaarten en vlaggen, is reeds via zijn website ontsloten. Vanaf dit jaar wordt ook de filmcollectie onder handen genomen. We willen hiervan een heus project maken, dat naast de loutere inventarisatie van het bewegend beeldmateriaal, ook conservering, restauratie en digitalisering behelst. Ook de valorisatie van dit beeldmateriaal via een aantal
more » ... via een aantal publieksmomenten hoort daar zeker bij. Dit wordt, met andere woorden, een traject van lange adem, in verschillende stappen uit te voeren. Aangezien we onderweg ongetwijfeld geconfronteerd zullen worden met een aantal problemen eigen aan dit soort collectie, zullen we onze ervaringen hiermee (met u) delen. Deze oefening krijgt zodoende de vorm van een vervolgverhaal. Zijdelings zullen we ook een aantal theoretische aspecten aanraken. In deze eerste aflevering wordt de filmcollectie alleen naar vorm bekeken, zichten tastbaar dus, en worden de eerste conserveringsmaatregelen ervan besproken. Wat ligt er opgeslagen in de depots? Welke dragers hebben we in huis? Dit zijn heel belangrijke vragen omdat iedere drager zijn eigen problematiek op het gebied van opslag en conservering heeft. Deze controle is al voor een groot stuk achter de rug en daaruit kwam duidelijk naar voor dat het om een zeer diverse collectie gaat die uit twee grote delen bestaat, namelijk film (pellicule) en video. Wat film als drager betreft, eisen de nitraatfilms bijzondere aandacht. Ze zijn door hun chemische samenstelling licht ontvlambaar en worden best niet in Amsab-ISG bewaard, bovendien ontbinden ze snel. Amsab-ISG heeft een tijd geleden dan ook beslist om deze films (slechts een fractie van de collectie) over te dragen aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief dat over goed uitgeruste, brandveilige depots beschikt en de expertise en de middelen heeft om ze naar een andere drager (de zogenaamde veiligheidsdrager) over te zetten. Maar het grootste deel van onze collectie bestaat uit films op basis van acetaat. Acetaat heeft een hogere chemische stabiliteit, maar is onderhevig aan een afbraakproces, 'azijnsyndroom' genaamd. Tijdens dit proces komt een azijnzure lucht vrij en worden zowel de pellicule als de kleuren aangetast waardoor de film op termijn onbruikbaar wordt. De films die hieronder te lijden hebben, zullen op een andere drager overgezet (gedigitaliseerd) worden. Preventief kunnen wel al maatregelen genomen worden: met name de
doi:10.21825/br.v13i4.3341 fatcat:mhgjdysha5dhlnmff3cy4lugle