Savremeni trendovi u hirurškom lečenju povreda radijalisa udruženih sa povredama nadlaktice

L. Rasulic, M. Samardzic, V. Bascarevic, M. Jovanovic, M. Malis, V. Nikolic, Z. Blagojevic, L. Stijak
2010 Acta chirurgica iugoslavica  
U hirurgiji perifernog nervnog sistema, kada se govori o o{te}enjima perifernih nerava udru'enim sa povredama ko{tano zglobnog sistema, dobro je poznato da je naj~e{}e povredjivan periferni nerv u tim situacijama n. radialis. Radijalni 'ivac mo'e biti povredjen silom koja dovodi do preloma humerusa, kontuzijom ili laceracijom ko{tanim fragmentima i/ili trakcijom usled razdvajanja ko{tanih fragmenata. Pribli'no tri ~etvrtine o{te}enja n. radialis-a nastaje primarno usled dejstva pomenutih
more » ... va pomenutih mehanizama, a preostali deo je posledica manipulacije pri zbrinjavanju preloma. Mogu}nost spontanog oporavka nervne funkcije je osnovni razlog za kontroverzan pristup u izboru vremena nervne eksploracije i reparacije radijalnog 'ivca kod povreda nadlaktice. U periodu 1979-2005. na Institutu za neurohirurgiju KC Srbije operisana su ukupno 193 pacijenta sa povredom n. radialis-a. Njih 97 (50,2%) je imalo udru'eni prelom humerusa ili proksimalne tre}ine radijusa, odnosno 89 (46,1%) ovih povreda je bilo udru'eno sa prelomom nadlaktice ili njegovim le~enjem. Operacije su izvr{ene, u ve}ini slu~ajeva, posle tri do ~etiri meseca od pojave neurolo{kog deficita. U obzir je uzet samo funkcionalno zadovoljavaju}i oporavak motorne funkcije. Gradacija rezultata je klasifikovana na osnovu kombinacije gradacije oporavka prema British Medical Council Score i modifikovane Highetove gradacije. Rezultati su grupisani na slede}i na~in: lo{ rezultat podrazumeva oporavak mi{i}ne funkcije do nivoa M O-2 za sve mi{i}e inervisane n. radialis-om; funkcionalno zadovoljavaju}i oporavak obuhvata oporavak do nivoa -M3 za ekstenzore ru~ja i prstiju kao i M O-2 za abduktorpalca; funkcionalno dobar oporavak uk-lju~uje oporavak do nivoa M 4-5 za ekstenzore ru~ja i prstiju i M3 za aduktor palca; i na kraju, odli~an funkcionalni oporavak podrazumeva M4-5 za sve mi{i}e.
doi:10.2298/aci1001077r pmid:20681205 fatcat:doirsko33jaalpivxstarp73l4