SIMULATION OF CHARACTERISTICS OF DUAL-CORE PHASE SHIFTING TRANSFORMER MODELAREA CARACTERISTICILOR INSTALAŢIEI DE REGLARE A DECALAJULUI DE FAZĂ CU DOUĂ TRANSFORMATOARE

Calinin Golub, Zaitsev, Tirsu, Calinin Golub, Zaiţev, Tîrşu
unpublished
The role and importance of phase shifting transformers are increased as a result of the further development of integrated power systems. This gives the rise to new technical solutions which entails the necessity of comparison of new developments with existing. The article consider the technical characteristics of dual-core phase shifting transformer which later will be used as a basis for comparison with other competing options and assess of their technical efficiency. Rezumat. Datorită
more » ... t. Datorită dezvoltării în continuare a sistemelor energetice unificate, creşte rolul şi valoarea instalaţiilor de reglare a decalajului de fază ce asigură redistribuirea curenţilor de putere în circuitele reţelelor electrice. Totodată, apar noi soluţii tehnice care asigură realizarea efectului analogic de dirijare, ceea ce conduce la necesitatea comparării acestor elaborări cu instalaţiile deja existente. În lucrare se examinează caracteristicile tehnice ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare, care se preconizează spre utilizare pe viitor în calitate de bază pentru comparaţie cu alte elaborări concurente şi estimarea eficienţei tehnice a lor. Cuvinte-cheie: Transformator de reglare a decalajului de fază, unghiul decalajului de fază, coeficient de transformare, coeficient de transformare complex, puterea nominală a instalaţiei. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОГО ФАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА Калинин Л.П., Голуб И.В., Зайцев Д.А., Тыршу М.С. Институт энергетики Академии наук Молдовы Аннотация. В связи с дальнейшим развитием объединенных энергосистем возрастают роль и значение фазорегулирующих устройств, обеспечивающих перераспределение потоков мощности в ветвях электрических сетей. При этом появляются новые технические решения, обеспечивающих реализацию этих управляющих воздействий, что влечет за собой необходимость сопоставления данной разработки с уже существующими устройствами. В работе рассматриваются технические характеристики двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства, которые в дальнейшем предполагается использовать для сравнения с другими конкурирующими разработками и оценки их технической эффективности. Ключевые слова: Фазорегулирующий трансформатор, угол фазового сдвига, коэффициент трансформации, комплексный коэффициент преобразования, расчетная мощность устройства. Введение Задачи обеспечения эффективного управления установившимися и переходными режимами электроэнергетических систем остаются одними из наиболее актуальных. Их решение может быть достигнуто различными способами, одним из которых является фазовое управление режимами на основе применения фазорегулирующих трансформаторов. Настоящая работа посвящена исследованию технических характеристик двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства, которое в дальнейшем предполагается использовать в качестве основы для сравнения с другими вариантами разрабатываемых фазоповоротных устройств.
fatcat:uooyafukyvampgqprnbaaa6pmu