Németh Anita A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉS AZ ÉRVÉNYTELENSÉG Bevezetés

Közigazgatási Jogi, Tanszék Témavezető, Fazekas, Marianna
unpublished
A közbeszerzési szerződések megkötéséig rögös út vezet. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó szerződések megkötését megelőzően ugyanis főszabályként közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Kérdés, hogy az eljárás jogtalan mellőzése vagy szabálytalan lefolytatása, illetve az egyéb jogsértések mennyiben, mikor váltják ki a szerződés érvénytelensége objektív jogkövetkezményét, szankcióját. A témakör összetett és szerteágazó. A terjedelmi korlátokra tekintettel a tárgykör minden aspektusát
more » ... em tudjuk alaposan vizsgálni. 1 A "közbeszerzés" és az "érvény-telenség" fogalmának tisztázását követően három altémakörrel kívánunk foglalkozni. Először a jogszabályba ütköző szerződések semmisségének egyes általános és közbeszerzési specifikus kérdésével; majd az európai uniós fejleményekkel, így egyfelől olyan jogesettel, ahol az uniós jogsértés vezetett a szerződés megszün-tetésének (felmondásának) kényszeréhez; végül a hatékony közbeszerzési jogor-voslatra vonatkozó uniós elvárások keretében született, a közbeszerzési szerződé-sek érvénytelenségét is érintő irányelvi szabályozás hatásával. A "közbeszerzés" meghatározását maga a közbeszerzésekről szóló törvény, a je-lenleg hatályos 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. §-a tartalmazza: "Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű be-szerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés)." A közbeszerzési eljárások 1 Nem tudunk kitérni részletesen a következőkre: a témakört övező általánosabb összefüggések; a közbeszerzésekkel kapcsolatos semmisségi perek és kártérítési ügyek joggyakorlata; az érvény-telenség (a semmisség) polgári jogi jogkövetkezményeinek kérdései, az új Polgári Törvénykönyv tervezete szerinti változások; a jogharmonizációs részletek; és az ún. egységes (kombinált) perrel [Kbt. 161. § (1) bek.] összefüggő tapasztalatok; a jogorvoslati rendszert érintő kérdések.
fatcat:nbsnnliepve7fbxboprlrnfdym