Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis (CRMO) in Children – Single-centre Clinical Observations and Experience

Artur Oberc, Jerzy Sułko
2014 Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  
STRESZCZENIE Wstęp. CRMO ce chu je się prze wle kły mi i na wra ca ją cy mi bó la mi ko ści. Zwy kle do le gli wo ści po ja wia ją się na po cząt ku dru giej de ka dy ży cia. W ba da niach ob ra zo wych mo gą po ja wić się zmia ny w ko ściach wi docz ne na radio gra mach, a cza sa mi do pie ro uwi docz nia ją się one w ba da niu TK lub MR. Ce lem pra cy jest ana li za cho rych z CRMO -oce na wy stę pu ją cych u nich ob ja wów, trud no ści dia gno stycz nych i wy ni ków ba dań do dat ko wych. Ma
more » ... do dat ko wych. Ma te riał i me to dy. Prze ana li zo wa no do ku men ta cję me dycz ną gru py 42 cho rych z CRMO. Oce nia no: wiek wystą pie nia pierw szych ob ja wów, zgła sza ne do le gli wo ści, lo ka li za cje ognisk cho ro by, a po nad to zmia ny w ba da niach la bo ra to ryj nych i ob ra zo wych. Wy ni ki. Pod da no kon tro li 42 cho rych z CRMO; wśród nich by ło 16 chłop ców (38%) i 26 dziew czą t (62%). Wiek w chwi li wy stą pie nia pierw szych ob ja wów wy no sił śred nio 10,5 lat. U 34 cho rych (81%) pierw szym ob ja wem był ból ko ści, zaś u 8 cho rych (19%) po ja wi ło się po sze rze nie ob ry su ko ści bez bó lu. Tyl ko u 5 cho rych (12%) pier wot nie stwier dzo no obec ność licz nych ognisk, a u po zo sta łych (88%) wstęp nie wy stę po wa ło ogni sko po je dyn cze. Zna mien nie pod nie sio ne by ły war to ści oste okal cy ny w okre sach za ostrzeń -nor ma to 13,7 ng/ml, a jej war to ści śred nie w okre sach za ostrzeń to 34ng/ml (ma x 68 min. 14,6). U 18 dzie ci wy stą pi ły trud no ści dia gno stycz ne lub po wi kła nia. Wnio ski. 1. Zna jo mość CRMO w prak ty ce kli nicz nej or to pe dycz nej jest nie zbęd na przy ró żni co wa niu z in ny mi cho ro ba mi ko ści, ta kże su ge ru ją cy mi zmia ny no wo two ro we. 2. Po wła ści wym roz po zna niu CRMO, le cze niem z wybo ru jest le cze nie za cho waw cze. Słowa kluczowe: CRMO, wielomiejscowe zapalenie kości i szpiku, niebakteryjne zapalenia kości SUMMARY Background. CRMO is characterized by chronic bone pain of recurrent nature. The onset is usually at the beginning of the second decade of life. Bony lesions may be visible on radiographs, although sometimes a CT or MRI scan is necessary to visualise them. The aim of study was analyse symptoms, diagnostic difficulties and results of accessory investigations in patients suffering from CRMO. Material and methods. Medical records of 42 patients with CRMO were analysed to assess: age at onset of the disease, symptoms reported, location of lesions and abnormalities in laboratory and imaging studies. Results. The medical records of 42 children, including 16 boys (38%) and 26 girls (62%), were analysed. The median age at onset was 10.5 years. The first symptom was bone pain in 34 patients (81%), with the remaining 8 (19%) presenting with widened bone contour in the absence of pain. Initially, only 5 (12%) subjects had multiple foci, whereas the vast majority (88%) presented with a single lesion. During exacerbations, osteocalcin levels were significantly elevated, increasing to a mean of 34 ng/ml (max. 68, min.14.6) against a reference upper limit of 13.7 ng/ml. Diagnostic difficulties and complications were found in 18 children. Conclusions. 1. Familiarity with CRMO in orthopaedic clinical practice is indispensable in differential diagnosis with other bone diseases, including those suggestive of malignancy. 2. Correctly diagnosed CRMO is managed conservatively as a treatment of choice.
doi:10.5604/15093492.1112286 pmid:25058105 fatcat:tckizwrcovcqlc57qoeuvs7x3q