The new ozonization method of physiological solution and its intravenous infusion

Tetiana Glukhenka, Andrii Kipenskyi, Ievgen Korol, Eugeny Nazarov
2016 Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series New solutions in modern technologies  
ã åaeçèéêë ìíêîï ðêñòóðôééêô ìíôñìíîõóîô ö÷øêéîøaeùú ûñôòòaeú üýþÿ0åÿ 1 ýae2ôñíae ìíê3456ôééê7 î 8îê3ôñî9îéòøê7 6ôøóíêéîøî åü ö0ùú aeíøêðú üýþÿ0åÿ ÍÓÓàËÍÚÖ íae8êóô ìíîðôñôéae îé2êí3ae9îõ ê íôï ç6óaeóae! 3êñôíéîï ae9îî aeðóê3aeóîèôòøê7 êï êéêðê7 çòóaeéêðøîú ìíêðôñôééê7 ò 9ô6" íôae6îï ae9îî 3ôóêñae øêííôøóéê7 ñêï îíêðøî êï êéae ð ìíê9ôñçíae! ðéçóíîðôééê7 îé2çï îî êï êéîíêðaeééê# ê 2îï îê6ê# îèôòøê# ê íaeòóðêíae ýíê3ô óê# ê 846î òêòóaeð6ôé4 î ìíêaeéae6îï îíêðaeé4 íaeï 6îèé4ô ðaeíîaeéó4
more » ... íîaeéó4 3aeóô3aeóîèôòøî! 3êñô6ô7 ìíê9ôòòae éaeò4$ôéîõ êï êéê3 2îï îê6ê# îèôòøê# ê íaeòóðêíae ìíî êóìçòøô ìíê9ôñçí ìê ìíôñ6ê%ôééê3ç 3ôóêñç êøaeï aeéêú èóê ìíîô36ô34ô íôï ç6óaeó4 3êñô6îíêðaeéîõ 3ê# çó 84ó ìê6çèôé4 ìíî îòìê6ï êðaeéîî çìíê$ôééê7 3êñô6îú øê# ñae ô3øêòó ñ6õ !íaeéôéîõ ï aeìaeòae êï êéêë øîò6êíêñéê7 ò3ôòî íaeòò3aeóíîðaeôóòõ øaeø ï ðôéê ï aeìaeï ñ4ðaeéîõ üòóaeéêð6ôéae ðï aeî3êòðõï êï êéîíçô3êòóî 2îï íaeòóðêíae ò øêéê3îèôòøê7 òêòóaeð6õ"$ô7 22ôøóîðéêòóî ìíê9ôñçí4 Õ&'()*+) ,&-*./ êï êéêóôíaeìîõú ðéçóíîðôééaeõ îé2çï îõú êï êéêðaeõ çòóaeéêðøaeú ìôíôéêòéê7 3êñç6ú 3aeóô3aeóîèôòøaeõ 3êñô6
doi:10.20998/2413-4295.2016.25.06 fatcat:6fd3anmngfbazitdl6mjqxma5u