Cichoric acid from extracted Echinacea pururea induces the proliferation and Apoptosis of peripheral blood mononuclear cells from yaks

Meng-jie Wang, Sayed Haidar Abbas Raza, Qiang Wu, Cai-hua Xue, Jia-hua Liu, Long-fei Zhang, Wen-ying Zhang, Ai-chao Wang, Hua Wu
2020 Electronic Journal of Biotechnology  
Please cite this article as: M.-j. Wang, S.H.A. Raza, Q. Wu, et al., Cichoric acid from extracted Echinacea pururea induces the proliferation and Apoptosis of peripheral blood mononuclear cells from yaks, Electronic Journal of Biotechnology (2020), https://doi.
doi:10.1016/j.ejbt.2020.06.003 fatcat:ik3oy43yxnb2jc67uhdtfl2klu