MODELING OF THE SYSTEM OF PUBLIC-STATE MANAGEMENT OF A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION

O. Mykhasiuk, State Institution of Higher Education University of Educational Management National Academy of Educational Sciences of Ukraine
2019 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах 92 ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА УДК [37.014.6] директор Богодухівської гімназії № 1 Богодухівської районної ради Харківської області, аспірант ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У статті розкриваються питання актуальності новітніх підходів до управління закладами загальної середньої
more » ... ої середньої освіти, які зумовлені процесами демократизації, децентралізації, орієнтації на формування комплексу освітніх послуг, що відповідають соціальному замовленню громади. Зокрема, йдеться про перехідний період трансформації державно-громадського управління у громадсько-державне, суттєвою відмінністю якого є перерозподіл пріоритетів між державними і громадськими інституціями на користь останніх. Визначено, що важливим фактором становлення даної системи управління є створення відповідної моделі, тобто моделювання, що ґрунтується на наукових засадах та відповідає ключовим аспектам управлінського циклу. На підставі аналізу наукових джерел пропонується авторська модель системи громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти, яка складається із п'яти взаємопов'язаних складових частин -блоків, а саме: цільового, теоретичного, технологічного, рефлексивно-коригувального та результативного. Цільовий блок моделі зорієнтовано на визначення соціального замовлення, мети і завдань діяльності закладу освіти. У теоретичному блоці моделі розкриваються наукові підходи та особливості провідних видів управління, нормативно-правове регулювання, закономірності, принципи. Технологічний блок моделі включає організаційні аспекти громадсько-державного управління, в тому числі форми, методи, технології, зміст, механізми, а також особливості взаємодії суб'єктів і об'єктів управління. Рефлексивно-коригувальний блок моделі спрямований на забезпечення діагностичних заходів співуправління громадських і державних суб'єктів, координації їх діяльності і, за потреби, передбачає внесення змін до планування і стратегії розвитку закладу освіти. Результативний блок моделі дозволяє здійснити оцінку досягнення соціально значущої мети та завдань, визначених системою громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти. Ключові слова: громадсько-державне управління, система громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти, моделювання, модель.
doi:10.32840/1992-5786.2019.67-1.19 fatcat:zwhpbm5dtjbhhdyther637nxxa