Effect of selenium on breast cancer in women – part I
Wpływ selenu na zapobieganie nowotworom gruczołu piersiowego u kobiet – część I

Katarzyna Sygit, Krzysztof Sieja, Marian Sygit, Katarzyna Pasierbiak
2018 Health Problems of Civilization  
Poddębickie centrum zdrowia SP. z o.o. Hospital, Vis Salus Foundation for the Promotion of Mental and Somatic Health, Poland authors' contribution wkład autorów: a. Study design/planning zaplanowanie badań B. Data collection/entry zebranie danych c. Data analysis/statistics dane -analiza i statystyki D. Data interpretation interpretacja danych E. Preparation of manuscript przygotowanie artykułu F. literature analysis/search wyszukiwanie i analiza literatury G. Funds collection zebranie funduszy
more » ... n zebranie funduszy Summary Background. Breast cancer is the most common malignant tumour in women in Poland. to reduce the risk of breast cancer, appropriate prevention is necessary. numerous studies conducted over many years in Poland and throughout the world have demonstrated a significant effect of selenium on prevention of disease, including breast cancer in women. the following paper aims to present the literature on effects of selenium (Se) on prevention of breast cancer in women. Material and methods. Based on national and international literature, the paper presents information on the role of selenium (Se) in prevention of breast cancer in women. Results. numerous studies conducted in research centres in Poland and abroad have shown that female patients with breast cancer and individuals with gastrointestinal cancer have significantly lower selenium concentration in their blood serum and whole blood, as well as significantly lower GSH -Px activity in plasma and red blood cells, compared to healthy women. low selenium concentration may indicate an increased risk of breast cancer. Selenium is an essential co-factor in the production of antioxidant enzymes and may affect the development of cancer. clinical trials which assessed selenium content in food showed that its supplementation reduced cancer mortality. Conclusions. Results of numerous national and prospective international studies indicate that low selenium intake and/or concentration in serum/plasma/nails is a high-risk marker of the majority of cancers, including breast cancer in women. Streszczenie Wprowadzenie. nowotwór gruczołu piersiowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi niezbędna jest odpowiednia profilaktyka. liczne badania prowadzone od wielu lat w Polsce i na świcie pokazały znaczące działanie selenu w profilaktyce chorób nowotworowych -w tym nowotworów piersi u kobiet. celem niniejszej pracy jest przedstawienie w świetle literatury przedmiotu wpływu selenu (Se) na zapobieganie nowotworom gruczołu piersiowego u kobiet. Materiał i metody. w pracy zaprezentowano na przykładzie dostępnej literatury przedmiotu (krajowej jak i zagranicznej) informacje dotyczące roli selenu (Se) w profilaktyce nowotworu gruczołu piersiowego u kobiet. Wyniki. liczne badania prowadzone w ośrodkach zarówno w Polsce jak i zagranicą wykazały, że u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego oraz u osób z nowotworami przewodu pokarmowego stwierdza się znamiennie niższą koncentrację selenu w surowicy, w pełnej krwi oraz znamiennie niższą aktywność GSH -Px w osoczu i krwinkach czerwonych w porównaniu do kobiet zdrowych. niska koncentracja selenu może być wskaźnikiem zwiększonego ryzyka raka gruczołu piersiowego. Selen jest ważnym kofaktorem w produkcji enzymów antyoksydacyjnych i może wpływać na przebieg procesu nowotworowego. w próbach klinicznych związanych z oceną zawartości Se w pożywieniu wykazano, że suplementacja Se zmniejsza śmiertelność z powodu raka. Wnioski. wyniki licznych badań prospektywnych krajowych i zagranicznych wskazują, iż niskie spożycie selenu i/lub stężenia tego pierwiastka w surowicy/osoczu/paznokciach jest markerem wysokiego ryzyka zachorowania na większość nowotworów, w tym nowotworu gruczołu piersiowego u kobiet.
doi:10.5114/hpc.2018.74586 fatcat:shfb2blbcjexpc3jl3kqnpbeei