Language, thinking and phenomenon of inner speech as keys to understanding of L. Wittgenstein's ideas
Язык, мышление и феномен внутренней речи как ключи к пониманию идей Л. Витгенштейна

Sergey B. Kulikov
2016 Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Filosofiya Sotsiologiya Politologiya  
doi:10.17223/1998863x/34/10 fatcat:i7wf3z3ca5ebrdd5qyddvwwx4a