Can diabetes be treated as an indirectly work-related disease?
Czy cukrzycę można traktować jako chorobę pośrednio związaną z pracą?

Andrzej Marcinkiewicz, Anna Radomska, Wojciech Hanke, Jolanta Walusiak-Skorupa
2017 Medycyna Pracy  
Streszczenie W artykule autorzy podjęli próbę analizy argumentów przemawiających za włączeniem cukrzycy do grupy chorób pośrednio związanych z pracą. Przeprowadzono przegląd literatury spośród artykułów opublikowanych w latach 1980-2016 w języku angielskim, w którym wykorzystano kombinacje słów kluczowych związanych z pracą zawodową i cukrzycą. Źródłem danych była baza PubMed. Autorzy wskazują, że za uznaniem cukrzycy za chorobę pośrednio związaną z pracą przemawia spełnienie warunków jej
more » ... warunków jej definicji: cukrzyca nie należy do chorób zawodowych, nie jest bezpośrednio związana ze środowiskiem pracy lub sposobem jej wykonywania, ale obserwowany jest niekorzystny wpływ na jej rozwój lub przebieg określonych uciążliwości zawodowych (w tym przypadku zmianowej pracy nocnej, wydłużonego czasu pracy, stresu zawodowego czy długotrwałej pracy siedzącej). Liczba publikacji poświęconych cukrzycy, w których uwzględniono problem pracy zawodowej, jest porównywalna z liczbą analogicznych publikacji dotyczących chorób uznanych za związane z pracą, jak nadciśnienie tętnicze czy choroba niedokrwienna serca. Aspekty aktywności zawodowej zostały uwzględnione ponadto w zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania wobec chorych na cukrzycę, co jest niespotykane w innych tego typu standardach, nawet w przypadku chorób powszechnie uznanych za związane z pracą. Argumentem przemawiającym za włączeniem cukrzycy do grupy chorób pośrednio związanych z pracą, potwierdzającym jednocześnie potrzebę dalszych badań i praktycznych działań ukierunkowanych na prewencję cukrzycy w miejscu pracy, są także dane z piśmiennictwa, które wskazują na skuteczność interwencji w miejscu pracy ukierunkowanej na zapobieganie cukrzycy lub pogorszenia jej przebiegu. Med. Pr. 2017;68(5):667-675 Słowa kluczowe: cukrzyca, praca, miejsce pracy, zdrowie pracowników, służba medycyny pracy, choroba pośrednio związana z pracą Abstract In this article the authors attempted to analyze the arguments for considering diabetes as a work-related disease. An overview of literature has been done out of articles published in the years 1980-2016, with the use of combination of key words referring to employment, workplace, and diabetes. The PubMed database was the source of data. The authors indicate that the following arguments are in favor of diabetes being recognized as a work-related disease: diabetes is not an occupational disease, it is not directly related to the work environment or the way the work is performed, but there are observed adverse effects of occupational work-related nuisances, such as night shift work, long work hours, job strain or workplace standing time, which influence its development and course. The number of publications on diabetes, including the problem of occupational work is comparable to the number of analogous publications concerning work-related diseases such as hypertension or ischemic heart disease. Moreover, some aspects of professional activity and diabetes were also included in clinical recommendations for the workplace, which is uncommon in the case of other diseases, even those generally recognized as work-related. Data from medical references, indicating the effectiveness of workplace interventions aimed at preventing diabetes development and/or worsening of its course should be considered as an argument for the inclusion of diabetes into the group of work-related diseases. This should also support the need for further research and practical actions aimed at preventing diabetes at the workplace. Med Pr 2017;68(5):667-675
doi:10.13075/mp.5893.00584 pmid:28644487 fatcat:sz47osoovrbjleya6htfkzbht4