The Value of D-Dimer in Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia and Differential Diagnosis from Acute Pancreatitis and Acute Cholecystitis

Semih Hot, Nüvit Duraker, Ayhan Sarı, Kenan Çetin
2016 Dicle Medical Journal  
Objective: Because of its poor prognosis and high mortality rate, early diagnosis of acute mesenteric ischemia (AMI) is a challenge. The value of serum markers in the diagnosis of AMI is limited and the studies related with the D-dimer test carried out in recent years. In this prospective study we investigated the value of the level of plasma D-dimer in the diagnosis of AMI and the differential diagnosis from acute pancreatitis and acute cholecystitis. Methods: We included 89 patients who
more » ... patients who admitted to our emergency department with abdominal pain. The number and the diagnosis of the patients were 17 AMI, 42 acute pancreatitis and 30 acute cholecystitis, respectively. We measured the levels of plasma D-dimer of all patients by using a latex agglutination 'immunoassay' method. Eventually we calculated the sensitivity and specificity of Ddimer test in the diagnosis of AMI. Results: We determined the specificity of the D-dimer test in the differential diagnosis of AMI as 50% from acute pancreatitis, 70% from acute cholecystitis, 58.3% from all the control group and the sensitivity was 100%. Conclusion: The measurement of plasma D-dimer concentration may be useful in the differential diagnosis of AMI from acute pancreatitis and acute cholecystitis. However, to reveal the diagnostic value of D-dimer test more clearly, further studies with larger series are needed, where cut-off value is highly defined, and other patients with acute abdominal pain are added into the control group. ÖZET Amaç: Kötü prognozu ve yüksek mortalite oranı nedeniyle akut mezenterik iskemi (AMİ)'nin erken tanısı sorundur. AMİ'nin tanısında serum belirteçlerinin yeri oldukça sınırlı olup son yıllarda D-dimer testi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu prospektif çalışmada AMİ'nin tanısında ve akut pankreatit ve akut kolesistit'ten ayırıcı tanısında plazma D-dimer düzeyinin önemini araştırdık. Yöntemler: Acil servisimize karın ağrısı şikayeti ile başvuran 89 hastayı çalışmamıza dahil ettik. Hastaların sayısı ve tanıları sırasıyla 17 AMİ, 42 akut pankreatit ve 30 akut kolesistit şeklindeydi. Tüm hastaların plazma D-dimer düzeylerini lateks aglütinasyon ' immunoassay ' yöntemiyle ölçtük. Neticede D-dimer testinin AMİ tanısındaki duyarlık ve özgüllüğünü hesapladık. Bulgular: AMİ'nin özgüllüğü akut pankreatitten ayırıcı tanısında %50, akut kolesistitten ayırıcı tanısında %70, tüm kontrol gurubu için %58,3; duyarlığı %100 idi. Sonuç: AMİ'nin akut pankreatit ve akut kolesistitten ayırıcı tanısında plazma D-dimer konsantrasyonunun ölçümü yararlı olabilir. Ancak, D-dimerin tanısal değerini daha açık bir şekilde ortaya koyabilmek için eşik değerin yüksek olarak belirlendiği ve ayırıcı tanıya giren diğer akut karın nedenlerinin de kontrol gurubuna katıldığı daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Akut mezenterik iskemi, tanı, D-dimer S. Hot, ve ark. Akut mezenterik iskemi ayırıcı tanısında D-dimerin önemi 89 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 43, No 1, 88-92
doi:10.5798/diclemedj.0921.2016.01.0644 fatcat:fieodrfjqzd65mffnjgctj23bi