Mavi Bisiklet Filminin Çocuk Temsili Bağlamında İncelenmesi

ÖMÜR YILDIRIM
2019 Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi  
Öz Sinemayı içinde bulunduğu toplumdan ayrı düşünmek olanaksızdır. Sinema bulunduğu toplumda, o toplumun ekonomik, siyasi, kültürel öğelerinin etkisiyle var olmaktadır. Türk sineması 2000 yılından sonra Türkiye'de oluşan değişimler sonucunda yeni bir arayış içine girmiştir. Türk sineması bağımsız filmlerin ülkeye getirdiği ödüller ile dünyaya kendini tanıtmaya çalışmaktadır. Türk yönetmenler tarafından sıkça kullanılan çocuk kahramanlar gözünden anlatılan film örnekleriyle, Mavi Bisiklet
more » ... n çocuk imgesi bağlamında incelenmesi yapılmıştır. Mavi Bisiklet filminde kullanılan sinema dili, çocuk oyuncuların kendi hayatlarından kesitler şeklinde sunulan oyunculuk deneyimleri ve sade anlatı yapısı filmin seyirciye başarılı bir şekilde aktarılmasını sağlamıştır. Tüm bunların sonucunda Mavi Bisiklet filminin başarısının nedeni ve yönetmenin çocuk imgesini sinema diline nasıl yansıttığı incelenmiş ve Ümit Köreken'in filminin analizi yapılmıştır. Abstract It is impossible to consider cinema separately from the very society in which cinema is located. Cinema comes into existence in a society via the influence of economic, political and cultural elements comprised by that society. Turkish cinema has embarked on a new quest as a result of the changes in Turkey after 2000. The analysis of the movie Blue Bicycle was made in the context of child image, together with some example films that are told from the perspectives of child heroes, who are frequently applied by Turkish directors. The cinematic narrative applied in the movie, Blue Bicycle, the children's acting experiences as real-life sections, and the plain story structure ensured that the movie was successfully transferred to the audience. As a result, the reason why the movie has succeeded, how the director has projected child image on cinematic narrative are analyzed, and the analysis of Ümit Köreken's movie was made.
doi:10.32547/ataunigsed.463447 fatcat:fa7luh6yzbgpvio7o4umpplg4i