Βιβλιοκρισία του: J. HALDON, The Palgrave Atlas of Byzantine History, Palgrave, Macmillan, London 2005

2011 BYZANTINA SYMMEIKTA   unpublished
Όπως προοιωνίζεται ήδη από τον τίτλο, πρόκειται για συστηματική διαχρονική απεικόνιση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας που χωρίζεται σε: 1. Γενικούς χάρτες, καθώς και τα ακόλουθα τρία μέρη: Πρώτο μέρος: (4ος-7ος αι.) με τις υποδιαιρέσεις : 2 (Ιστορική εξέλιξη: από τη Ρώμη στο Βυζάντιο), 3 (πόλεις, επαρχίες και διοίκηση) και 4 (Η Εκκλησία). Δεύτερο μέρος: (7ος-11ος αι.) με τις υποδιαιρέσεις : 5 (Ιστορική εξέλιξη: η άνοδος του Μεσαιωνικού ανατολικού ρωμαϊκού κόσμου), 6 (οικονομία, διοίκηση και
more » ... 7 (Εκκλησία και μοναστική οργάνωση) και 8. (η αυτοκρατορία μέσα στη διεθνή συγκυρία) Τρίτο μέρος: (11ος-15ος αι.) με τις υποδιαιρέσεις : 9 (απόγαιο και εξαφάνιση: η έκλειψη της Ανατολικής Ρώμης), 10 (οικονομία και διοίκηση), 11 (σύνορα και γείτονες) και 12 (Εκκλησία και μοναστήρι στον ύστερο βυζαντινό κόσμο). Πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά τα περιεχόμενα, υπάρχει και ανα-λυτικός κατάλογος των 125 χαρτών και των τεσσάρων πινάκων που επιδιώκουν να αποδώσουν το βυζαντινό νομισματικό σύστημα ανάλογα με τις εποχές. Επίσης, όλοι περίπου οι χάρτες συνοδεύονται από μικρά σχολιαστικά κεφάλαια. Οι παρατιθέμενοι χάρτες είναι, στο μέτρο που μπορώ να κρίνω, ακριβείς, παρ' όλο που στον πρόλογο ο συγγραφέας εφιστά την προσοχή στο θέμα της απόλυτης ακρίβειας, καθώς όλοι οι χάρτες δεν έχουν τυπωθεί στην ίδια κλίμακα. Στη βιβλιογραφία (σ. 173) ο συγγραφέας δείχνει να έχει λάβει υπ' όψη και χάρτες του Βρεταννικού Ναυαρχείου. http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 14/04/2018 02:55:26 | ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-Book revIew BYZANTINA SYMMeIkTA 20 (2010) 339-344 http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 14/04/2018 02:55:26 | ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-Book revIew BYZANTINA SYMMeIkTA 20 (2010) 339-344 344 χαρακτήρα. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, ο συγγραφέας δεν επιχειρεί να κρύψει τις προτιμήσεις του, όπως εξ άλλου πράττει και σχεδόν κάθε επιστήμονας, εφ' όσον σήμερα η βιβλιογραφία είναι και τεράστια, και πολυσχιδής και πολύγλωσση. Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου φαίνεται ότι ο συγγραφέας έχει σπουδάσει και στην Ελλάδα. Το βιβλίο του J. Haldon είναι μια αξιέπαινη και χρήσιμη συμβολή στη βυζαντινή διαχρονική γεωγραφική απεικόνιση. Ορισμένα σημεία του μπορεί να χρειάζονται διόρθωση ή ακόμα και συμπλήρωση-αυτό είναι τελείως φυσικό-αλλά οπωσδήποτε έπρεπε να υπάρχει ένας πλήρης Άτλας της βυζαντινής Ιστορίας εδώ και καιρό. Τηλέμαχος Κ. λουγγης Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
fatcat:xz7mcr4wf5cgxic6bhtc5syqrq