Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych – ewolucja i perspektywy

Piotr Horosz
2018 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  
Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych -ewolucja i perspektywy Streszczenie W artykule skoncentrowano się głównie na problematyce historycznoprawnej, przedstawiając przebieg procesu, który od materialnych akcji i obligacji, poprzez tzw. odcinki zbiorowe, będące materialnym wyrazem istnienia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w latach 90. ubiegłego wieku, doprowadził do w pełni zdematerializowanych papierów wartościowych,
more » ... ących przedmiotem obrotu na współczesnym rynku regulowanym. Podjęto ponadto próbę wskazania tendencji, które doprowadzić mogą do pełnej dematerializacji wszystkich rodzajów papierów wartościowych, rezygnacji z pojęcia papieru wartościowego na rzecz pojęcia instrumentu finansowego, a także prowadzenia obrotu takimi zdematerializowanymi instrumentami finansowymi pomiędzy zainteresowanymi stronami za pośrednictwem portali internetowych, z pominięciem giełd i domów maklerskich. Słowa kluczowe: papiery wartościowe, instrumenty finansowe, rynek finansowy, dematerializacja papierów wartościowych. Klasyfikacja JEL: K22.
doi:10.15678/znuek.2018.0976.0412 fatcat:aj5aixc6krc57e47qrqqm7kcqi