PSYCHO-PEDAGOGICAL FACTORS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE INDIVIDUALITY OF FUTURE SKILLED WORKERS
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Roskvas Igor
2017 Людинознавчі студії: Серія Педагогіка  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У статті розглянуто умови та чинники, що повинні сприяти психологічно комфортному розвитку творчої індивідуальності майбутнього кваліфікованого робітника. Обґрунтовано необхідність залучення майбутніх кваліфікованих робітників до різноманітних форм організації навчання із використанням активних методів. Зосереджена увага на формуванні стійкої мотивації та готовності кожного студента до
more » ... дента до саморозвитку, самоактуалізації і самоуправління. Ключові слова: творча індивідуальність, професіоналізм, кваліфікований робітник, професійна компетенція, психолого-педагогічні чинники. Игорь РОСКВАС ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ БУДУЩИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РОБОЧИХ В статье рассмотрены условия и факторы, которые должны способствовать психологически комфортному развитию творческой индивидуальности будущего квалифицированного рабочего. Обоснована необходимость привлечения будущих квалифицированных рабочих к различным формам организации обучения с использованием активных методов. Сосредоточено внимание на формировании устойчивой мотивации и готовности каждого студента к саморазвитию, самоактуализации и самоуправления. Ключевые слова: творческая индивидуальность, профессионализм, квалифицированный рабочий, профессиональная компетенция. Постановка проблеми. У час стрімкого розвитку української освіти основною метою є формування особистості, що здатна до активної творчої діяльності. Нова стратегія розвитку має на меті поліпшення здібностей особистості -самозміни, пошук індивідуальних творчих можли-
doi:10.24919/2313-2094.4/36.98637 fatcat:me44cjp37je2bjjmo5nqibiivy