Een Taalkundig Verdrag

Redactie KITLV
1881 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
Ill het door het Aardrijkskundig Genootschap uitgegeven prachtwerk over de Sumatra-expeditic kooit een gedeelte voor, gewijd aan //volksbesehrijving en taal.// De afdeeling //taal'/ is bewerkt door het verdienstelijk medelid der expeditie A. L. van Hasselt, die iu het eerste hoofdstuk van zijne bijdrage handelt over «de in Midden Sumatra gesproken talen// en eenige opmerkingen maakt '/omtrent spelling en uitspraak." Dezer dagen werd door dien geëerdeu Schrijver, gelijktijdig met een afdruk van
more » ... met een afdruk van die bijdrage, een brief gezonden aan een viertal heeren, Mnleische taal beoefenaars, waarin wordt aangedrongen op meer eenstemmigheid in de wijze van uitdrukking, alvorens verder te gaan met het publiceereu van opstellen over Manangkabausch. Een overdruk van dien open brief werd ook aan het Instituut aangeboden, met uitnoodiging het daarin gedaan voorstel wel te willen ondersteunen. Gaarne daaraan wenschende te voldoen, heeft het Bestuur de Eedactie der "Bijdragen" gemachtigd den brief met het daarin vermeld slotwoord hieronder in zijn geheel af te drukken , opdat die ook onder de aandacht van andere tanlbeoefenaren moge komen. Ongetwijfeld mag de door den heer vau Hasselt bedoelde overeenstemming iu de wijze van uitdrukking op prijs worden gesteld, terwijl het Instituut, voor zooveel in zijn vermogen is, zal trachten het tot stand komen van zu'k een taalkundig verdrag te helpen bevorderen. Voorshands worde de aandacht gevestigd op de bijdrage van den hoogleeraar Dr. A. W. T. Juynboll over '/de boefening der Manaugkabausche taal en hare transscriptie", naar aanleiding van des heeren van Hasselt's voorstel, opgenomen iu de jongste Mei-aflevering van //de Indische Gids." De open brief luidt:
doi:10.1163/22134379-90000493 fatcat:kzurmxlphzdflbrh3rq2ve63qm