СТУДІЯ ЗВУКОЗАПИСУ «SKYWALKER SOUND» ЯК РОЗРОБНИК ЗВУКОВОГО ДИЗАЙНУ

Олександр Сергійович Чупринський
2019 Вісник КНУКіМ Серія «Мистецтвознавство»  
У статті досліджується діяльність американської студії «SKYWALKER SOUND» як розробника звукового дизайну в сфері кінематографу. Моделювання звукової атмосфери, розробка стилю звучання та створення саунд ефектів для аудіовізуального твору. Звуковий дизайн -це створення спеціальних звукових ефектів, аналогів яких в природі не існує. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше виявлено основні принципи та критерії поняття звукового дизайну на прикладі студії звукозапису «SKYWALKER
more » ... у «SKYWALKER SOUND». Методологія дослідження складає сукупність базових принципів: об'єктивності, історизму, системності, багатофакторності, комплексності, а для досягнення мети -використані методи наукового пізнання: проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, статистичний, логіко-аналітичний. Висновки. Поняття «звуковий дизайн» необхідно вводити в науковий обіг вітчизняного музикознавства -присвячувати цьому феномену наукові дослідження, проводити відповідні конференції. Сьогодні варто приділяти більше уваги явищу звукового дизайну в межах музичної науки та музичної освіти. Ключові слова: звук; звуковий дизайн; студія звукозапису; звукозапис; «Skywalker Sound». Вступ Кіноіндустрія як синтез культури, мистецтва та промисловості завжди вдосконалюється задля створення нових вражень та впливу ними на глядача. У результаті виникають нові підходи до звукового вирішення фільмів. Завдяки науково-технічному прогресу сучасна апаратура та обробка звуку має функції не тільки високоякісного запису та відтворення, а й точного моделювання звуку, створення нових звукових ефектів за допомогою обробки та синтезу. Створення саме технічних (штучних) звукових спецефектів займається звуковий дизайнер. Саунд-дизайн (від англ. Sound Design -дизайн звуку) -це моделювання звукової атмосфери, розробка стилю звучання та створення саунд ефектів для аудіовізуального твору. Звуковий дизайн -це створення спеціальних звукових ефектів, аналогів яким в природі не існує. Тому фільми, насичені звуковими ефектами, зумовили появу професії -дизайнер звуку. Поняття «звуковий дизайн» (або «саунд-дизайн») має досить широкий спектр значень. Це зумовлено різними видами діяльності, таким як аранжування, звукорежисура та зведення музики, звукове оформлення відеопродукції, мультимедійних продуктів, електронне синтезування звуків і шумів, створення продакшн-бібліотек для радіо і телебачення. Актуальність розвідки полягає у виявленні основних принципів та критеріїв поняття звукового дизайну на прикладі студії звукозапису «SKYWALKER SOUND» як розробника звукового дизайну в сфері кінематографу. Питанням розробки звукових спецефектів присвячені дослідження Воскресенської І. Н., яка розглядає синтез звукового образу та як у звуковому вирішенні реалізується авторський задум. Антона Денікіна у розвідці «Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа» висвітлює аспект створення окремого виду -спеціальних звукових ефектів для різних видів екранної продукції. Також у статті «Аудиотехнологии в профессии дизайнер звука» Антон Денікін описує технології в роботі саунддизайнерів. Олена Іванова у дипломній роботі «Музыкальное звукооператорское майстерство» досліджує шум як елемент звукової конструкції фільму. The article examines the work of American studio "SKYWALKER SOUND" as a sound designer in cinematography. There is a sound environment modelling, sound style creation and sound effects design for multimedia piece. Sound design is the process of creating unusual sound effects of no analogies in nature. The scientific novelty of the research is that for the first time the main principles and criteria for a sound design term were implemented using "SKYWALKER SOUND" example. The research methodology consists of basic principles paradigm: objectivity, historicism, systemacity, multifactority, complexity; and to achieve the aim the methods of in scientific knowledge have been used: problem-chronological, concrete-historical, statistical, logical-analytical approaches. Conclusions. The term of "sound design" should be introduced into the scientific discourse of domestic musicology by devoting scientific researches to this phenomenon, holding relevant conferences. Today it is worth to pay more attention to the phenomenon of sound design within the music science and music education.
doi:10.31866/2410-1176.40.2019.172673 fatcat:76nkk5zadjhuziep233kowfmyy