PRILOG APPENDIX

Kemijsko Hrvatsko, Drustvo, Prisutni, Lj Asperger, S Barie, N Borcic, I Bregant, T Butula, S Cvitas, A Cajavec, J Damjanovic, R Deskovic (+44 others)
1973 CROATICA CHEMICA ACTA   unpublished
Redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za 1973. godinu Redovita godiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 25. travnja 1973. godine. u Velikoj predavaonici Fizickog zavoda Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Zagrebu, Marulicev trg 19, s poce1.kom u 17,15 sati. Predsjednik Dina Keglevic pozdravila je prisutne i utvrdila je da Skupstina nema kvoruma te da se nakon odgadanja od pola sata Skupstina unatoc tome moze odrfati. Predsjednik je prije pocetka Skupstine
more » ... odrfao predavanje pod naslovom: Glikoproteini; Neki aspekti na strukture i bioloske funkcije. Nakon predavanja D. Keglevic je u 18,00 sati otvorila Skupstinu i predlozila slijedeci dnevni red: 1. Biranje dvojice zapisnieara i dvojice ovjerovitelja zapi:snika. 2. Izvjestaji tajnika, procelnika sekcija, predstavnika podrufoice za Split, po-drufoice za Istru i Rijeku, glavnog urednika drustvenih publikacija, blagajnika i nadzornog odbora. 3. Diskusija o izvjestajima prethodne tocke ovog dnevnog reda. 4. Diskusija i rje5avanje o prijedlozima koji su podneseni Upravnom odboru prema clanu 34. tocke i) drustvenih prav ila 8 dana prije pocetka Skupstine. 5. Eventualije. Skupstina je jednoglasno prihvatila ovaj dnevni red.
fatcat:ahai6exre5ahhohqtrbgmcetc4