Na ceste do Cách. Uhorský pútnický kríž v Andernachu

Jaroslav Nemeš
2020 Konštantínove listy/Constantine s Letters  
NEMEŠ, Jaroslav. On the Journey to Aachen. Hungarian Pilgrim Cross in Andernach. The study deals with the forked "Y-cross" from the 14th century which is now in the inventory of the Roman Catholic parish church of the Blessed Virgin Mary (Mariendom) in Andernach. The town became the main assembly point of Hungarian pilgrims heading for Aachen or Cologne (Kőln am Rhein). Andernach is situated near the Middle Rhine stretch and pilgrims here were provided with free accommodation, sanitation and
more » ... , sanitation and feeding from the 14th up to 18th centuries. Pilgrims, even from the Slovak part of the empire, were very thankful for that to citizens of Andernach. They are said to keep in the church crosses and flags that were later carried in processions. The unique gothic forked cross with the crucified Christ set the tone for a depiction of Saviour in the 14th century. Regarding the sacral relic, we do not know answers to basic questions. We do not know anything about its origin and background or fate. Therefore, we will seek answers for three basic questions: Why did Hungarian pilgrims assemble exactly in Andernach? What is the genesis of the Hungarian cross, respectively can we historically document its origin based on available sources? Can we determine its provenance based on typical features of its artistic style and details of its creation? Abstrakt: NEMEŠ, Jaroslav. Na ceste do Cách. Uhorský pútnický kríž v Andernachu. Štúdia sa zaoberá vidlicovým "vetvovým" krížom zo 14. storočia, ktorý sa dnes nachádza v rímskokatolíckom farskom Kostole Panny Márie v Andernachu. Mesto sa stalo hlavným zhromaždiskom uhorských pútnikov, ktorí smerovali do Cách (Aachen) alebo do Kolína nad Rýnom. Andernach sa nachádza na strednom Rýne, pútnikom tu poskytovali bezplatné ubytovanie, hygienu a stravovanie od 14. do 18. storočia. Pútnici, medzi nimi aj zo Slovenska, boli za to obyvateľom Andernachu veľmi vďační. V kostole si vraj odkladali kríže a zástavy, ktoré potom brali do procesií. Jedinečný vidlicový gotický kríž s umučeným Kristom udal "tón" zobrazovania Spasiteľa v 14. storočí. V súvislosti s touto sakrálnou pamiatkou nepoznáme odpovede ani na základné otázky. Nevieme nič ani o jeho pôvode, ani o jeho bližších osudoch. Budeme preto hľadať odpovede na tri základné otázky: Prečo sa uhorskí pútnici zhromažďovali práve v Andernachu? Aká je genéza uhorského kríža, resp. je možné historicky doložiť jeho pôvod na základe prameňov? Je možné určiť jeho provenienciu na základe typických znakov umeleckého štýlu a detailov jeho vyhotovenia? Kľúčové slová: história, Andernach, Cáchy (Aachen), púte a putovanie, gotický kríž, sakrálne umenie 1 Štúdia je výsledkom riešenia projektu VEGA 1-0287-17 Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. Jaroslav Nemeš | 84 | ••• KONŠTANTÍNOVE LISTY 13/1 (2020), pp. 83 -101 Predložená štúdia sa bude venovať významnej sakrálnej pamiatke, gotickému vidlicovému krížu nazvanému uhorský, ktorý sa nachádza v meste Andernach. Kríž s názvom "Ungarnkreuz" možno dnes vidieť v rímskokatolíckom farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie (Maria Himmelfahrt). Obyvatelia mesta tento chrám nazývajú Liebfrauenkirche alebo Mariendom. Pôvodný chrám, ktorý stál na jeho mieste už v 11. storočí, bol jedným z najvýznamnejších románskych kostolov v regióne Stredného Rýna. Viackrát bol prestavovaný a rozširovaný, dnes je chrám trojloďovou stavbou bazilikálneho typu (Keyser 1964, 52; Schneider 2012) . Nachádzal sa v blízkosti stredovekých mestských múrov Andernachu a pri jednej z najdôležitejších brán mesta pri ceste, ktorá smerovala popri rieke do Kolína nad Rýnom. Jedinečný vidlicový (vetvový) gotický kríž s umučeným Kristom udal "tón" zobrazovania Spasiteľa v 14. storočí. V súvislosti s touto pamiatkou sa vynára viacero bádateľských tajomstiev. Nepoznáme jej pôvod, miesto vzniku, ani jej bližšie osudy. Cieľom našej štúdie bude preto hľadať odpoveď na tri základné otázky: Prečo sa uhorskí pútnici zhromažďovali práve v Andernachu? Aká je genéza uhorského kríža, resp. je možné historicky doložiť jeho pôvod na základe prameňov? Je možné určiť jeho provenienciu na základe typických znakov umeleckého štýlu a detailov jeho vyhotovenia?
doi:10.17846/cl.2020.13.1.83-101 fatcat:mqiwwgr7gragzkdlzoumah5wyu