Information security management based on intelligent technologies

Savelenko Gregory, Yermolaev Yury
Technology audit and production reserves   unpublished
оБґрунтування структурИ екстремального регулятора по продуктИвностІ автоматИЗованого процесу електроероЗІйної оБроБкИ У даній статті обґрунтовується функціональна схема екстремального регулятора по продуктивності процесу розмірної обробки дугою, що синтезована на основі аналізу технологічного процесу і реалізації його параметрів, які мають стохастичний характер. Запропонований алгоритм роботи регулятора з використанням кореляційного аналізу вибірок випадкового процесу. ключові слова:
more » ... і слова: екстремальний регулятор, розмірна обробка дугою. Савеленко Григорий Владимирович, ассистент, кафедра эконо мики и организации производства, Кировоградский национальный технический университет, Украина, e-mail: savelenko@mail.ru. Ермолаев Юрий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, кафедра автоматизации производственных процес сов, Кировоградский национальный технический университет, Украина, e-mail: ermolaevua@ukr.net. Савеленко Григорій Володимирович, асистент, кафедра еконо міки та організації виробництва, Кіровоградський національний технічний університет, Україна. Єрмолаєв Юрій Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра автоматизації виробничих процесів, Кіровоградський національний технічний університет, Україна. Хлапонін Юрій Іванович, кандидат технічних наук, стар ший науковий співробітник, доцент, кафедра засобів захисту інформації, Національний авіаційний університет, Київ, Україна, e-mail: yfcnz0408@ukr.net. Хлапонин Юрий Иванович, кандидат технических наук, стар ший научный сотрудник, доцент, кафедра средств защиты информации, Национальный авиационный университет, Киев, Украина.
fatcat:q2zxzwlhcbbddigwbormk232fq