The Star Menagerie: Personification in Aratus 19–453 and Manilius 1. 263–446

Marko Vitas
2018 Literatūra (Vilnius)  
This paper compares Manilius' use of personification to that of Aratus and his Roman translators. First, I reevaluate the role of personifications in the astronomical texts. I explain the term "personification of the second level" and argue that this type of personification leads to the presentation of the constellations as alive rather than conventional. Further on, it is shown in the paper that Manilius used fewer personifications than Aratus and other comparable texts. I offer two solutions
more » ... ffer two solutions for these results. Žvaigždžių žvėrynas: personifikacija Arato Reiškiniuose (19–453) ir Manilijaus Astronomica (1. 263–446) Pirmoje straipsnio dalyje ("Įvadas") pateikiama įžanga ir aptariama straipsnio struktūra. Antroje dalyje ("Terminologija ir teorinė prieiga") pristatoma teorinė prieiga ir aiškinami straipsnyje vartojami terminai. Detaliau aptariama pirmojo ir antrojo lygmens personifikacija. Antrojo lygmens personifikacija apibrėžiama kaip po etinė priemonė, kuria autorius vaizduoja žvaigždyną tikresnį negu būtina. Trečioje straipsnio dalyje ("Metodologija") pateikiama atlikto tyrimo metodologija: nurodoma, kaip skaičiuotos antrojo lygmens personifikacijos, kokiais pagrindiniais principais remtasi lyginant gautus Manilijaus veikalo duomenis su Arato veikalo duomenimis. Ketvirtoje dalyje ("Rezultatai") gauti rezultatai pateikiami lentelėje. Nustatyta, kad Manilijaus žvaigždynų kataloge (pirmoje Astronomica knygoje) antrojo lygmens personifikacijų vartojama mažiau. Penktoje straipsnio dalyje ("Rezultatų aptarimas") aptariami rezultatai ir pristatomi galimi pastebėtų tendencijų sprendimai. Šeštoje dalyje ("Apibendrinimas") pateikiami tyrimo apibendrinimai.
doi:10.15388/litera.2017.3.11831 fatcat:owg6icci7fdbbloapbrnkukwnm