Establishment of guayule plants in a limed bark medium at low phosphate levels

A.J. Vietti, J. van Staden, M.T. Smith
1990 South African Journal of Botany  
Seedlings of guayule (Parthenium argenta tum Gray) were successfully grown on a milled and composted pine bark medium. Liming and saturation of the medium was carried out for a 4-week period, prior to the addition of a VAM fungal inoculum and guayule seeds. This was done to permit an increase and stabilization of pH. Rock phosphate was incorporated into the medium at levels of 1.5, 3, 6 and 12 mg dm-3 , while other nutrients were provided by a modified Hoagland's solution (lacking phosphate)
more » ... cking phosphate) with a nitrogen level of 70 mg dm-3 . Although poor seedling growth was recorded, it is suggested that seedlings may be pre-adapted to transplantation in a potentially hostile environment. Saailinge van guayule (Parthenium argentatum Gray) is suksesvol op 'n gemaalde en gekomposteerde dennebas-medium gekweek . Kalsifering en versadiging van die medium is bewerkstellig vir 4 weke voor die toediening van 'n V AM-fungus-inokulum en guayule-saad. Hierdie stap is ingesluit om 'n toename en stabilisering van die pH te bewerkstellig. Rotsfosfaat is teen vlakke van 1.5, 3, 6 en 12 mg dm-3 in die medium gei·nkorporeer. Ander voedingstowwe (fosfaat uitgeslote) is verskaf deur 'n gemodifiseerde Hoagland-oplossing met 'n stikstofvlak van 70 mg dm-3 . Alhoewel saailinge swak gegroei het, word daar nogtans voorgestel dat saailinge vooraf gekondisioneer word vir oorplanting in 'n potensi·ele omgewing .
doi:10.1016/s0254-6299(16)31080-8 fatcat:a6nyxl6uwbea5cqp7gnlm2jd3u