İLERİDERECEDEBİLATERALKARPALDİsPLllİLi BİRKÖPEKTEARTRODEZ VETENORAFİ OPERASYONU İLE SAGALTIM

ASLANBEY Doğan;ÜNSALDI
1992 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
A six month old black male dog brought into thı! elin/es of the Surgay Department of the Ankara Faculty~f Veterinary Medicine was observed bv a congenital bilater,ı! carpal region~Jıperfle.\ionaf/.d deformation complete(y preventing the animal from u;alking. This case which was quite unlike other more common carpal region d.Jlsplasia was completely treated~Y an arthrodesis and tenoGruphfne rombined operation. The operatian was first performed on the left leg which had a greater degı'ee of
more » ... er degı'ee of deformi~J' and then on the right leg. The dog complate(r recovered and was seen to walk and run normalfv two montlıs af ter the uperati onf. Özet: A. Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniğine getirilen altı aylık, erkek, siyah bir Iciıpekte, H~vvanın yür~J'ii[ünii tamamen engelleyen konger,ital bilateral krırpal bölge hiperfleksiyonu ve defornıa~yonu tespit editmiştir. Çok sık rastlanan diğer kar,ôal böh"e displa:::ilerine bm:::.eme-.yen bu olgunun, artrode::: ve tenorafi operasyonları ileçoğaltımı ya,ô?lmıştır. Önce deformasyonıın fazla olduğu sol bacakta daha sonra sağ bacakta işlem gerçekleştirilmiştir. Opera~vonlardan iki~v ronra ha)'vanın normalolarak yürüdüğü ve koştuğu tespit "dilmiştir. İLERi DERECEDE BiLATERAL KARPAL DlsPLAZİLi Kaynaklar
doi:10.1501/vetfak_0000001432 fatcat:pf4njoisu5f27kj67hafpohzxy