REGENERATION PROCESS IN DEGRADED ECONOMICALLY AND SOCIALLY RURAL AREAS. CASE STUDY OF WIERZBICA MUNICIPALITY
PROCES REWITALIZACJI NA WIEJSKIM OBSZARZE ZDEGRADOWANYM GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE. STUDIUM PRZYPADKU GMINY WIERZBICA

Katarzyna Spadło, Instytut Rozwoju Miast i Regionów Uniwersytet Jagielloński, Krzysztof Kaszuba, Instytut Rozwoju Miast i Regionów Uniwersytet Jagielloński
2019 space&FORM  
The article presents a research of a regeneration process launched in a rural area deprived of local traditions. After the collapse of industry, the former workers' housing estate in the village of Wierzbica began to degrade. The degradation process included the breakdown of social ties and the collapse of tradition. The authors of the regeneration programme faced the challenge of rebuilding a collective identity of the inhabitants. The direction of renewal of the housing estate developed with
more » ... ate developed with its inhabitants focused on issues related to the improvement of land development, technical condition of the development and technical infrastructure, and the development of a new social program for the residents of the housing estate. Key words: collective identity, local traditions, regeneration process, regeneration of rural areas. STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano badania związane z planowaniem rewitalizacji na obszarach wiejskich, pozbawionych lokalnych tradycji. Wraz z upadkiem przemysłu, dawne osiedle robotnicze we wsi Wierzbica zaczęło ulegać degradacji. Nastąpił rozpad więzi społecznych oraz upadek tradycji. Twórcy programu rewitalizacji stanęli przed wyzwaniem zbudowania na nowo tożsamości zbiorowej mieszkańców. Kierunek odnowy osiedla robotniczego wypracowany z jego mieszkańcami skupił się nie tylko na zagadnieniach związanych z poprawą zagospodarowania terenu, czy też stanu technicznego zabudowy i infrastruktury technicznej, ale przede wszystkim na opracowaniu nowego programu społecznego. Słowa kluczowe: lokalne tradycje, rewitalizacja, rewitalizacja obszarów wiejskich, tożsamość zbiorowa.
doi:10.21005/pif.2019.38.c-04 fatcat:vlecjh57djbojbienzo2ewx2ny