Modeling of the network tracked weight complexes loaded reconstruction processes

Iraid Stanovska, Maksym Gerganov, Ivan Huriev
2019 Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series New solutions in modern technologies  
1 кафедра вищої математики та моделювання систем, Одеський національний політехнічний університет, Одеса,УКРАЇНА 2 кафедра інформаційних технологій, Одеський національний політехнічний університет, Одеса, УКРАЇНА 3 відділ правового забезпечення юридичного управління апарату Одеської обласної ради, АНОТАЦІЯ У дорожньому будівництві якість продукції часто оцінювали спрощено з урахуванням лише технічного аспекту ототожнюючи, як правило, з якістю матеріалів, які використовували або закінчених
more » ... бо закінчених конструктивних елементів. У той же час, кінцевою продукцією -є автомобільна дорога, що призначена для здійснення безпечних вантажних і пасажирських перевезень протягом строку її служби. До того ж існуючі мережі вагових комплексів просто не встигають ефективно обробити потоки вантажів: їх найчастіше взагалі недостатньо для зростаючих трафиків перевезень, крім того, місця їхнього розташування неоптимальні з точки зору переважних напрямків пересування відповідного транспорту. Реконструкцію вагової мережі необхідно робити або надзвичайно швидко (що реально мало ймовірно), або частинами (що вкрай ускладнює планування проекту), щоб не залишати транспортну ділянку без вагового контролю транспорту взагалі. Метою роботи було створення ефективної системи підтримки прийняття оптимальних проектних рішень в процесі управління проектами та програмами реконструкції вагових автошляхових комплексів, які засновані на гнучкому використанні рухомих тимчасових елементів та покликані здійснити революцію в продуктивності перевезень без одночасної руйнації доріг. На жаль, єдиний метод боротьби з цією проблемою є жорсткий контроль ваги безпосередньо на автошляхах за допомогою мережі вагових комплексів. Це означає, що така мережа повинна постійно підлаштовуватися під напрямки та завантаженість транспортних засобів, а також під поточний стан окремих ділянок дороги, для чого необхідно постійно реалізовувати послідовні проекти реконструкції вагових комплексів. Показано, що така реконструкція супроводжується великими ризиками та проблемами, які випливають із багатофакторності та малопередбачуваності процесів, які таку реконструкцію супроводжують, а отже вони потребують нових підходів, моделей та методів проектного управління. Насамперед це торкається цілепологання при плануванні проектів, структури проекної діяльності та обрання компетентних проектних організацій. Ключові слова: автомобільна дорога; потік вантажів; мережа вагових комплексів; проект навантаженої реконструкції ABSTRACT In the road construction, product quality has often been evaluated simplified, taking into account only the technical aspect, identifying, as a rule, the quality of materials used or completed constructional elements. At the same time, the final product is a road that is designed to carry out safe cargo and passenger transportation during its term of service. In addition, existing networks of weighing complexes simply do not have time to effectively handle cargo flows: they are often not enough for increasing traffic; in addition, their location is not optimal in terms of preferred directions of the transport movement. The reconstruction of the weighbridge must be done either extremely fast (which is really unlikely) or parts (which complicates the planning of the project) so as not to leave the transport area without weight control at all. The purpose of the work was to create an effective system of optimal design solutions support for the adoption in the management of projects and programs for the reconstruction of heavy-duty road systems, based on the flexible use of moving temporary elements and designed to revolutionize the productivity of transportation without simultaneous roads destruction. Unfortunately, the only way to combat this problem is to strictly control weight directly on the highway through a network of weighing systems. This means that such a network must constantly adapt to the directions and load of vehicles, as well as the current state of the road individual sections, which requires constant implementation of successive projects for the reconstruction of weights. It has been shown that such a reconstruction is accompanied by high risks and problems arising from the multifactority and unpredictability of the processes that accompany such a reconstruction, and therefore they require new approaches, models and methods of project management. First and foremost, it addresses the aim of the project planning, project design and selection of competent design organizations.
doi:10.20998/2413-4295.2019.05.13 fatcat:fn2jbef6qne5lfkemaazyk6rzu