Preservation of Library Funds: Current View on the History and State of the Problem

Tetiana Humeniuk
2020 Ukrainian Journal on Library and Information Science  
Тетяна Гуменюк, доктор філософських наук, професор, проректор із науково-методичної роботи Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, Україна) e-mail: t_gumenyuk@ukr.net ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9210-6424 Рецензія на видання: «Консервація і зберігання документів» : практикум / Ю. І. Горбань. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 156 с. Одне з основних завдань бібліотеки -надання у користування суспільству цінних ресурсів, які в них зберігаються та є частиною
more » ... частиною національного культурного надбання. Зрозуміло, об'єктивний процес природного старіння документів зупинити неможливо, проте його можна уповільнити за допомогою правильного їх зберігання та дбайливого використання, що є неодмінною умовою задля повноцінного використання сьогодні та збереження для майбутніх поколінь. Практикум кандидата культурології, доцента КНУКіМ Ю. І. Горбаня «Консервація і зберігання документів» розроблений для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». В ньому представлено матеріал, що сприяє засвоєнню навчальної дисципліни «Консервація і зберігання документів»: лекційні матеріали, практичні завдання, завдання для самостійної роботи, теми індивідуальних занять, питання до підсумкового контролю знань, методичні рекомендації, глосарій, приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел та ін. Рецензований практикум складається зі вступу, структури навчальної дисципліни, семи розділів, рекомендованої літератури та термінологічного словника. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею. Мета курсу: засвоїти теоретичні, технологічні та організаційні основи консервації і зберігання бібліотечних документів, набути навичок збереження документів у різних технологічних процесах їх формування і використання. Завдання курсу: засвоїти теоретичні знання навчальної дисципліни; ознайомитися із вітчизняним та закордонним досвідом зберігання документів у різних технологічних процесах,їх фінансовим та юридичним захистом; опанувати методику і практику операцій, пошуку різних технологій і засобів консервації і реставрації документів у різних типах і видах бібліотек (публічних, наукових, універсальних, спеціальних). У вступі йдеться про те, що в умовах інформатизації зберігання фондів є важливим каналом відродження національної духовної культури й інтелектуалізації сучасного українського суспільства, акумуляції соціокультурного досвіду, реалізації права громадян на вільний доступ до оперативної та ретроспективної інформації, фіксованої на різних матеріальних носіях. Структура навчальної дисципліни налічує три розділи. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСТОРІЮ ТА СТАН ПРОБЛЕМИ Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. Випуск 6 (2020)
doi:10.31866/2616-7654.6.2020.218622 fatcat:f465ndo5izddxpxr3msjlcnqyy