Rola monitorowania EKG przez telefon w diagnostyce zaburzeń czynności rozrusznika serca

Szpital Wojciechowski, Oddział Wolski, Kardiologicznej, Dariusz Wojciechowski, Marek Kowalewski, Violetta Tobijasiewicz, Instytutu Biocybernetyki, Inżynierii Biomedycznej, Centrum Nadzoru, Kardiologicznego Kardiofon
2001 Folia Cardiol   unpublished
W początkowym okresie rozwoju stałej elektro-stymulacji serca jednym z najważniejszych proble-mów było określenie momentu, w którym z powo-du wyczerpania baterii należy wymienić rozrusznik. Wykorzystywane wówczas źródła zasilania charak-teryzowały się krótszym okresem pracy, a stosowa-ne układy elektroniczne zużywały więcej energii, dlatego okresowe kontrole pracy rozrusznika prze-prowadzano znacznie częściej niż obecnie. Było to szczególnie uciążliwe dla chorych mieszkających daleko od ośrodka
more » ... h daleko od ośrodka kontroli. Najbardziej dogodnym wyjściem z tej sytuacji okazało się wprowadzenie oceny czynności rozrusznika serca przez telefon. Impulsy rozrusznika były wykrywane i po przetwo-rzeniu w sygnał analogowy przekazywane do ośrod-ka kontroli przez specjalnie zaprojektowane urzą-dzenie. Rejestracji najczęściej dokonywano po przy-łożeniu magnesu nad rozrusznik, co umożliwiło ocenę częstości i niektórych cech impulsu, np. jego szerokości. Dzięki uzyskanym informacjom można było ocenić stopień wyczerpania baterii. Ze wzglę-du na prostotę i efektywność tego typu systemów nadzoru funkcjonują one nadal w krajach, takich jak Stany Zjednoczone i Niemcy, więc niektóre firmy produkujące rozruszniki, np. Medtronic, wyposażają swoje urządzenia w funkcje ułatwiającą ocenę czę-stości rytmu przez telefon [1]. Należy nadmienić, że w połowie lat 70. zespół inżynierów pod kierow-nictwem Płońskiego z ORMED w Warszawie zre-alizował pomysł Stopczyka i wyprodukował proto-typową partię urządzeń umożliwiających kontrolę rozrusznika serca przez telefon. Ocenę ich przydat-ności w codziennej praktyce klinicznej przedstawił Opolski i wsp. [2]. W ostatnich latach obserwuje się rozwój me-tod umożliwiających przekazywanie EKG drogą te-lefoniczną. Jedną z nich jest transmisja standardo-wego, 12-odprowadzeniowego zapisu zarejestrowa-nego w pamięci aparatu EKG do urządzenia odbierającego. Inną metodą jest ciągłe monitorowa-nie EKG przez telefon. Do tego celu wykorzystuje się urządzenia rejestrujące co najmniej jedno odpro-wadzenie EKG z powierzchni klatki piersiowej lub z kończyn górnych. Aby dokonać rejestracji, pacjent przykleja do skóry elektrody połączone za pomocą kabla z urządzeniem, które odbiera elektryczne pobudzenie serca i przetwarza je w sygnał analogo-wy. Po uzyskaniu połączenia z centralą chory przy-kłada urządzenie do słuchawki telefonicznej, co pozwala na przesłanie sygnału EKG. W centrali nadzoru całodobowo dyżur pełni lekarz, który oce-nia uzyskane badanie, a następnie archiwizuje je w bazie danych. Systemy monitorowania EKG przez telefon były dotychczas stosowane przede wszystkim w ocenie zaburzeń rytmu i przewodzenia serca. Za-lety powyższej metody są również wykorzystywa-ne do innych celów. Przykładem mogą być rando-mizowane badania SOPAT oraz PAFAC, oceniające skuteczność i działania niepożądane różnych leków antyarytmicznych w leczeniu napadowego migota-nia przedsionków [3, 4]. W badaniach tych chory przekazuje zapis EKG jeden raz dziennie oraz do-datkowo w razie wystąpienia objawów. Celem prze-prowadzanych przez chorego rejestracji jest ocena częstości objawowych i bezobjawowych incydentów migotania przedsionków oraz analiza występowania działań proarytmicznych leków, np. wydłużenie QT, arytmie komorowe. W sporadycznych przypadkach porównanie bieżącego zapisu z zarejestrowanym w bazie danych pozwala na stwierdzenie zmian od-cinka ST. Dzięki temu monitorowanie EKG przez
fatcat:5wqudzsxwrcmzggkel3hgdo7oy