Nitrogen Utilization Characteristics and Their Influence on Groundwater in the Weishan Irrigation Region

Zhiqiang Zhao, Zhifeng Jia, Zilong Guan, Feimin Zheng, Tingting Wei, Danying Wang
2020 Polish Journal of Environmental Studies  
doi:10.15244/pjoes/119096 fatcat:2jf7ka5zk5dqvewxitqelfcurm