Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyetle İlişkili Bazı Değişkenlerin İncelenmesi

Demet Pekşen Süslü, Ayla Oktay
2019 Elementary Education Online  
Öz. Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyet puanlarında cinsiyet, yaş, okul türü, bilgisayar/cep telefonu/tablete sahip olma, interneti kullanma sıklığı ve internete bağlandıkları yer açısından anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın modeli, ilişkisel tarama modelidir. Araştırma grubu 1085 lise öğrencisinden (554 kız, 531 erkek) oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları 14-17 arasında değişmektedir. Araştırmada Kişisel Bilgi
more » ... rmada Kişisel Bilgi Formu, Siber Zorbalık Ölçeği ve Siber Mağduriyet Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde normallik varsayımı karşılanamadığı için değişkenler arası farklılıkların araştırılmasında, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Post-Hoc Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre lise öğrencilerinin siber zorbalık ve siber mağduriyet puanlarında bazı değişkenler açısından anlamlı farklılıklar görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Siber zorbalık, siber mağduriyet, lise öğrencileri, yaş, cinsiyet, okul türü Abstract. The aim of this research is to investigate whether there is a difference for cyberbullying and cyber victimization points, in terms of gender, age, type of school, having of computer/mobile phone/tablet, the frequency of using the internet and place where they are connecting to the internet. The study is conducted using a correlational method. Research group consisted of 1085 students. The age of the students in this study is between 14-17. Personal Information Form, Cyber Bullying Scale and Cyber Victimization Scale were used in the research. For the analysis of research data, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Post-Hoc Mann-Whitney U test were applied. According to the findings of study, there were significant differences in terms of some variables in cyberbullying and cyber victimization points of high school students.
doi:10.17051/ilkonline.2019.506884 fatcat:6jbn4rz4c5f7fj6tkqqzvsa26e