Climate change and population dynamics during the late Mesolithic and the Neolithic transition in Iberia

Javier Fernández López de Pablo, Magdalena Gómez Puche
2009 Documenta Praehistorica  
IZVLE∞EK -V ≠lanku raziskujemo kako bi zgodnje holocenske klimatske spremembe v zahodnem Sredozemlju vplivale na pozno mezolitsko razporeditev naselbin in na prehranjevalne strategije na Iberskem polotoku in s tem povzro≠ile nastanek razli≠nih prilagoditvenih scenarijev. Trenutna serija radiokarbonskih datumov, povezanih s procesom neolitizacije je razkrila hitrost ∏irjenja poljedelstva na Iberskem polotoku. Ob upo∏tevanju obojega -vpletenosti prilagoditvenih strategij zadnjih lovcev in
more » ... h lovcev in nabiralcev ter populacijske dinamike poljedelsko-pastirskih skupnosti, opazujemo selitvene vzorce, ki so podlaga mezolitsko -neolitskega prehoda. V zaklju≠ku predlagamo, da je bil za≠etni proces kolonizacije rezultat dveh zaporednih in prostorsko heterogenih migracij: pomorske pionirske kolonizacije in ciljne migracije na prostore naklonjene novemu ekonomskemu sistemu.
doi:10.4312/dp.36.4 fatcat:ij3z32ri5bdtbklik36cuxwe54