B. Engels o vztazích přírodního a sociálního

Eduard Urbánek
2018 Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et Historica  
Významnou součástí materialistického pojetí dějin, jehož hlavní principy formulovali K. Marx a B. Engels v polovině čtyřicátých let 19. století především ve společné práci N ěmecká ideologie, je za~hycení dialektiky přírodního a sociálního. Tato problematika byla po Marxově a Engelsově smrti v různých etapách vývoje marxismu a různými jeho představiteli opomíjena nebo zanedbávána. Týká se to zejména některých představitelů marxismu v období II. internacionály, kteří měli sklon interpretovat
more » ... n interpretovat marxismus jako jednoznačný ekonomismus, ačkoli Marx a Engels nikdy takto své učení nechápali, ani neinterpretovali. Jednostranné a zjednodušené pojetí marxismu jako ekonomismu dostávalo u některých představitelů marxismu podobu sociologismu, který vysvětloval všechny společenské jevy jen ze společenských příčin a ignoroval velmi výrazně dialektiku přírodního a sociálního, biologického a sociálního.1) Redukce marxismu a zejména materialistického pojetí dějin na jednostranný a téměř absolutní ekonomismus nebo univerzální sociologismus byla často obhajována ve jménu původního marxismu jako nutný přístup v boji proti redukcionistickému naturalismu, který se zase vyznačoval tím, že sociální skutečnost vysvětlovala převážně z přírody a z přírodních zákonitostí a potlačoval nebo opomíjel kvalitativní rozdíly mezi přírodní a sociální realitou. Marxismus jistě není naturalismem a jeho revoluční přínos v oblasti společenské vědy právě spočívá nejen v boji proti nevědeckému idealistickému pojetí dějin, ale i v boji proti naturalistické redukci sociální reality na skutečnost přírodní. To však neznamená, že marxismus v boji proti naturalismu ignoruje 1 ) O přednostech a nedostatcích představitelů marxismu v období II. internacionály viz skripta E. U rb á ne k, Dějiny marxistického sociologického myšlení v období ll. internacionály, Praha, SPN 1978. 39
doi:10.14712/24647055.2018.84 fatcat:lh2zogfyyvfmbnc6wgkceellki