Auditory temporal processing tests – Normative data for Polish-speaking adults

Joanna Majak, Ewa Zamysłowska-Szmytke, Elżbieta Rajkowska, Mariola Śliwińska-Kowalska
2015 Medycyna Pracy  
Several subjects exposed to neurotoxins in the workplace need to be assessed for central auditory deficit. Although central auditory processing tests are widely used in other countries, they have not been standardized for the Polish population. The aim of the study has been to evaluate the range of reference values for 3 temporal processing tests: the duration pattern test (DPT), the frequency pattern test (FPT) and the gaps in noise test (GIN). Material and Methods: The study included 76
more » ... y included 76 normal hearing individuals (38 women, 38 men) at the age of 18 to 54 years old (mean ± standard deviation: 39.4±9.1). All study participants had no history of any chronic disease and underwent a standard ENT examination. Results: The reference range for the DPT was esta blished at 55.3% or more of correct answers, while for the FPT it stood at 56.7% or more of correct answers. The mean threshold for both ears in the GIN test was defined as 6 ms. In this study there were no significant associations between the DPT, FPT and GIN results and age or gender. Symmetry between the ears in the case of the DPT, FPT and GIN was found. Conclusions: Reference ranges obtained in this study for the DPT and FPT in the Polish population are lower than reference ranges previously published for other nations while the GIN test results correspond to those published in the related literature. Further investigations are needed to explain the discrepancies between normative values in Poland and other countries and adapt tests for occupational medicine purposes. Med Pr 2015;66(2):145-152 Streszczenie Wstęp: Wiele osób pracujących w narażeniu na substancje neurotoksyczne wymaga badań w kierunku ośrodkowych zaburzeń słyszenia. Mimo że używane w tym celu testy ośrodkowego przetwarzania słuchowego są szeroko stosowane w innych krajach, nie zostały dotąd wystandaryzowane dla populacji polskiej. Celem pracy było określenie zakresu wartości referencyjnych dla 3 testów przetwarzania czasowego: testu wzorcu długości (duration pattern test -DPT), testu wzorcu częstotliwości (frequency pattern test -FPT) i testu wykrywania przerw w szumie (gaps in nosie -GIN). Materiał i metody: Badaniami objęto 76 osób z prawidłowym słuchem (38 kobiet, 38 mężczyzn) w wieku 18-54 lata (średnia ± odchylenie standardowe: 39,4±9,1). Żaden z uczestników badania nie cierpiał w przeszłości na chorobę przewlekłą, a wynik badania otolaryngologicznego u każdego z uczestników był w normie. Wyniki: Obliczono, że przedział wartości prawidłowych dla DPT wynosi 55,3-100%, a dla FPT -56,7-100% poprawnych odpowiedzi. Przybliżony średni próg detekcji dla obu uszu w teście GIN został ustalony na poziomie 6 ms. Nie stwierdzono istotnych zależności między wynikami DPT, FPT i GIN a wiekiem lub płcią. Stwierdzono symetrię DPT, FPT i GIN dla obu uszu. Wnioski: Przedziały wartości referencyjnych dla DPT i FPT w populacji polskiej są niższe niż wcześniej publikowane zakresy referencyjne dla innych narodów, natomiast wyniki GIN są zgodne z publikowanymi danymi literaturowymi. Konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia rozbieżności między wartościami normatywnymi w Polsce a w innych krajach oraz dostosowanie testów do potrzeb medycyny pracy. Med. Pr. 2015;66(2):145-152 Słowa kluczowe: przetwarzanie czasowe, DPT, FPT, GIN, wartości normatywne Corresponding author / Autorka do korespondencji:
doi:10.13075/mp.5893.00041 pmid:26294307 fatcat:hgglyuuhgrcmvkijtswfukjrjy