Electricity cooperation strategy between China and ASEAN countries under 'The Belt and road'

Tian-tian Feng, Xiao-lei Gong, Yu-hua Guo, Yi-sheng Yang, Bin-bin Pan, Shao-ping Li, Jun Dong
2020 Energy Strategy Reviews  
doi:10.1016/j.esr.2020.100512 fatcat:zhjuv4fpnnhetof2qvkyn5a4gy