NON-FINANCIAL REPORTING OF ACTIVITIES AIMED AT CLIMATE PROTECTION IN COMPANIES PROVIDIDING LOGISTICS SERVICES
RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LOGISTYCZNE

Agata Rudnicka
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki  
raportoWanie poZaFinanSoWe dZiałań na rZecZ ochrony klimatu w Firmach śWiadcZących uSługi logiStycZne Streszczenie Firmy z branży logistycznej coraz częściej stoją przez wyzwaniami związanymi ze społecznym i środowiskowym kontekstem swojej działalności. Świadcząc różnorodne usługi, muszą brać pod uwagę rozmaite wpływy, jakie wywierają na różne grupy swoich interesariuszy. Konieczność zajęcia się sferą pozaekonomiczną jest wynikiem zarówno wzrastających potrzeb i oczekiwań otoczenia rynkowego,
more » ... czenia rynkowego, jak również regulacji rządowych i międzynarodowych, które mają skłaniać firmy do bardziej efektywnego zarządzania zasobami w szeroko rozumianym aspekcie zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności. Raportowanie o kwestiach społecznych i środowiskowych to przejaw dojrzałości organizacyjnej i gotowości do ujawnienia ważnych z perspektywy przedsiębiorstwa i jego otoczenia informacji. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz zarządzania emisjami, w tym w szczególności CO 2 , o których firmy komunikują w swoich raportach pozafinansowych. Słowa kluczowe: CSR, raportowanie społeczne w branży logistycznej, inicjatywy na rzecz ograniczania emisji CO 2
doi:10.18276/ptl.2015.31-08 fatcat:6bxott6hszbqhpjjhz27vkncqq