Defect depth determination in laser infrared thermography based on LSTM-RNN

Qiang Wang, Qiuhan Liu, Ruicong Xia, Guangyuan Li, Jianguo Gao, Hongbin Zhou, Boyan Zhao
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3018116 fatcat:ske4t4hgdrgt3gsxmf3wdbt2iq