Suburbanizacja a rola obszarów otaczających miasto – ujecie teoretyczne
Suburbanization and the role of areas surrounding cities – a theoretical approach

Aldona Harasimowicz, Politechnika Białostocka
2018 STUDIA MIEJSKIE  
ABSTRAKT: Artykuł podejmuje problematykę rozwoju miast w kontekście powiązań tych jednostek osadniczych z obszarami bezpośrednio je otaczającymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli terenów podmiejskich, wykształcającej się podczas procesów suburbanizacji. Na podstawie literatury przedmiotu analizie poddane zostały funkcje obszarów podmiejskich, jakie pojawiają się w trakcie zachodzących procesów urbanizacji, co pozwoliło na wskazanie specyfiki współczesnej strefy podmiejskiej. SŁOWA KLUCZOWE:
more » ... . SŁOWA KLUCZOWE: suburbanizacja, obszary podmiejskie, peryferia miejska ABSTRACT: The article deals with the problems of urban development in the context of links between cities and their surrounding areas, with a particular emphasis on the role of suburban areas in suburbanization. Based on the literature of the subject, the functions of suburban areas, which appear during the processes of urbanization, have been analyzed thoroughly, which allowed the author to indicate the specificity of the present suburban zone. KEY WORDS: suburbanization, suburban areas, peri-urban fringe Wprowadzenie Postępujące procesy urbanizacji powodują wzrost samych jednostek miejskich w wymiarze demograficznym, gospodarczym czy przestrzennym. Dla rozwoju miast znaczenie ma jednak obecnie nie tylko obszar samego miasta, ale także tereny je otaczające. Funkcjonalne powiązania między tymi obszarami powodują, że powstają bardziej skomplikowane układy miejskie, a rozpatrywanie czy planowanie rozwoju miast tylko w obrębie ich granic administracyjnych stało się niewystarczające. Zdaniem D. Simona (2008) obszarom podmiejskim, w porównaniu do samych miast, poświęca się stosunkowo niewiele uwagi, po części z powodu powszechnie panującego przekonania,
doi:10.25167/sm2017.029.08 fatcat:qgdkycp2y5f5hi6iu2h2bd5ji4