Reproductive Life Cycle: Folliculogenes�s And Menstruat�on

Ozgur Oktem, Bulent Urman
2012 Journal of Turkish Society of Obstetric and Gynecology  
ÖZET Folikülogenez ve menstrual siklus sadece üreme t›bb›n›n de¤il ayn› zamanda genel jinekolojinin en temel konusudur. Normal reprodüktif fonksiyon, overde folikül geliflimi, dominant folikülün seçilmesi, ovulasyon ve endometriyumun implantasyon için haz›rlanmas› aflamalar›n› içerir. Bu flekilde olan düzenli ovulatuar sikluslar, hipotalamus, hipofiz ve overden gelen uyar›c› ve inhibe edici sinyallerin çok hassas bir flekilde entegrasyonu ile sa¤lan›r. Yani hipotalamohipofiz-ovaryen aks›n efl
more » ... manl› senkronize olarak çal›flmas›na ihtiyaç vard›r. Gonadotropin-releasing hormon (GnRH) medial bazal hipotalamus bölgesinden pulsatil olarak sal›narak hipofiz (pitüiter) portal sisteme gönderilir. Bu sayede GnRH anterior hipofiz bezinden FSH (follicle stimulating hormone) ve LH (luteinizing hormone) hormonlar›n›n sistemik dolafl›ma sal›nmas›na yol açar. FSH ve LH overde folikül büyümesi, ovulasyon ve korpus luteum oluflumunu sa¤larken ayn› zamanda foliküllerden östradiol, progesteron ve inhibin gibi hormonlar›n koordine sal›n›m›ndan da sorumludurlar. Ovaryen steroidler endometriyumu olas› bir implantasyon için haz›rlarken, di¤er taraftan da hem hipofizer düzeyde FSH ve LH, hemde hipotalamik düzeyde GnRH sal›n›mlar›n› negatif feedback yoluyla kontrol ederler. Overde folikül büyümesinin erken evreleri gonadotropinlerden ba¤›ms›z olarak lokal olarak üretilen büyüme faktörlerinin etkisi ile otokrin-parakrin etkileflimlerle sa¤lanmaktad›r. Bu sayede antral aflamaya ulaflan foliküllerden oluflan bir kohortun içinden sistemik gonadotropin uyar›s› ile seçilen bir dominant folikül ovulatuar aflamaya ulaflmaktad›r. Bu bölümde oositin en temel formu olan primordial germ hücrelerinin oluflumundan bafllanarak s›ras› ile folikül oluflumu, büyümesi, dominant folikül seçimi ve ovulasyona kadar rol alan faktörler ve hormonlar ile menstrual siklustaki endometrial de¤iflimler, implantasyon mekanizmalar› ve belirteçleri son güncel verilerin ›fl›¤›nda ayr›nt›l› olarak verilmifltir. Anahtar kelimeler: folikülogenez, implantasyon, menstruasyon Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne¤i Dergisi, (J Turk Soc Obstet Gynecol), 2012; Cilt: 9 Say›: 1 Sayfa: 1-24 SUMMARY REPRODUCTIVE LIFE CYCLE: FOLLICULOGENESIS AND MENSTRUATION Learning folliculogenesis ve menstrual changes thoroughly is of paramount importance in order to understand and approach a wide range of gynecologic disorders in a contemporary manner. Development of follicles, selection of the dominant follicle and ovulation along with synchronized endometrial changes are prerequisites for normal reproductive function and perpetuation of species. An orchestrates of stimulatory and inhibitory signals originating from hypothalamus, hypophysis and the ovaries and their well balanced actions are required for this function. Quiescent primordial follicles are recruited as primary follicles, which continue to grow until they reach gonadotropin responsive antral stage where after another wave of cyclic recruitment occurs to select a cohort of antral follicles for further growth, dominance and ovulation. What triggers the initiation of growth in primordial follicles remained
doi:10.5505/tjod.2012.37039 fatcat:xjhx2zcyxfb6zmzbg5kk4txoau