fi nanskrisens politiske økonomi

Herman Schwartz
2007 unpublished
Per i dag ser det ut til at eff ekten på fi nansmarkedene og realøkonomien som følge av problemene i subprime markedet vil vaere begrenset.-Ben Bernanke, mars 2007 Hva gikk galt på makronivå? Generelt kan man si at den globale fi nanskrisen 2007-08 skyldtes en ved-varende global ubalanse mellom tilbud og etterspørsel som USA og asia-tiske stater håndterte i det stille ved å konvertere amerikanske handelsun-derskudd til hel-og halvstatlige amerikanske verdipapirer. Denne «resir-kuleringen»
more » ... r-kuleringen» skapte ny kjøpekraft pga. dens koblinger til boligmarkedet i USA og enkelte andre OECD-land. De asiatiske statene, og senere også OPEC-land, kjøpte i all hovedsak verdipapirer med sikkerhet i amerikan-ske statlige verdipapirer, som hadde sitt utspring i de halvstatlige fi nans-gigantene Fannie Mae og Freddie Mac (heretter: Frannie). Dette førte til at rentene på amerikanske pantelån sank. Siden boligfi nansieringssystemet i USA gjør det mulig å anse boliger som aktiva/formue, førte rentefallet til at amerikanske forbrukere kunne bruke billioner av dollar av fi ktiv verdi på asiatisk overproduksjon. Denne pengestrømmen gjorde at amerikansk økonomi passerte gjennomsnittsveksten i OECD. Den samme dynamikken som drev boligboomen i USA og andre steder førte også til at boomen sporet helt av, og verden havnet i dagens fi nanskrise. Som tilfellet er for enhver boom, brast boblen da drivstoff et var brukt opp. Global disinfl asjon, konverteringen av det amerikanske handelsunderskuddet og en strøm av betalingssvake boligkjøpere holdt Internasjonal Politikk | Årgang 67 | Nr. 2 | 2009 © Universitetsforlaget | NUPI | www.idunn.no/ip
fatcat:ddyvsmak2recve3wz2wvwjj4re