Deixa ako prostriedok aktualizácie cyrilo-metodskej témy v úvode kázne Juraja Fándlyho

Gabriela Mihalková
2020 Konštantínove listy/Constantine s Letters  
MIHALKOVÁ, Gabriela. The Deictic Expressions in Updating the Theme of the Cyril and Methodius Mission in the Beginning of the Sermon Written by Juraj Fandly. The subject of the study is the analysis of the use of deictic expressions in the beginning of the sermon written by Juraj Fándly Concio Historico -Panegyrica de Sanctis Slavorum Apostolis, Cyrillo, & Methodio dedicated to Saint Constantine and Methodius, published as part of the two-volume edition of Fándly's Príhodné Swátečné Kázňe
more » ... wátečné Kázňe (Trnava 1795 -1796). Attention is focused on the area of personal and temporal deixis, on the analysis of means by which the sermon refers to the participants of the communication and their status, role and actual present situation. The study asks whether there is a correlation between the compositional division of sermon and the distribution of deictic expressions, and how deixis participates in the process in which the subject of the Cyrillo-Methodian mission becomes an actual part of the obedient lecture-oriented discourse. Abstrakt: MIHALKOVÁ, Gabriela. Deixa ako prostriedok aktualizácie cyrilo-metodskej témy v úvode kázne Juraja Fándlyho. Predmetom štúdie je analýza použitia deiktických prostriedkov v úvode príležitostnej kázne Juraja Fándlyho Concio Historico -Panegyrica de Sanctis Slavorum Apostolis, Cyrillo, & Methodio venovanej pamiatke svätého Cyrila a svätého Metoda, ktorá vyšla tlačou ako súčasť dvojzväzkového vydania Fándlyho kázní Príhodné Swátečné Kázňe (Trnava 1795 -1796). Pozornosť sa sústredí na oblasť personálnej a sociálnej deixy, teda na analýzu prostriedkov, pomocou ktorých sa v kázni odkazuje na účastníkov komunikácie a ich status, rolu, vzťah. Štúdia si kladie otázku, či existuje korelácia medzi kompozičným členením kázne a distribúciou deiktických prostriedkov a ako sa deixa podieľa na procese, pri ktorom sa téma cyrilo-metodskej misie stáva aktuálnou súčasťou kazateľského diskurzu orientovaného na poslucháčov. Podstatnú rolu pri formovaní národného povedomia na Slovensku na konci 18. storočia a v priebehu 19. storočia zohrávalo exponovanie minulosti ako potvrdzovanie kontinuálnej existencie národa, dialo sa tak v najrozmanitejších slovesných útvaroch, od populárno-náučnej literatúry až po beletriu, v žánroch ako historické kompendium, epos, óda, historická próza, kázeň. Príspevok sa bude venovať tematizácii cyrilo-metodskej misie v úvode kázne Juraja Fándlyho Gabriela Mihalková | 168 | ••• KONŠTANTÍNOVE LISTY 13/1 (2020), pp. 167 -176 Concio Historico -Panegyrica de Sanctis Slavorum Apostolis, Cyrillo, & Methodio so zameraním na otázky personálnej, sociálnej a časopriestorovej deixy, teda na otázky, akým spôsobom sa ukazuje na účastníkov komunikácie (kazateľa a jeho poslucháčov), ich status, rolu, vzťah, a na neučastníkov komunikácie, a teda na tých, o ktorých sa hovorí, na svätého Cyrila a Metoda, ako sa používajú deiktické prostriedky vo vzťahu k historickým osobnostiam, či časová dištancia medzi účastníkmi komunikácie (kazateľ a poslucháči) a tými, o ktorých sa hovorí, svätým Cyrilom a Metodom, ovplyvňuje podobu použitých deiktických prostriedkov.
doi:10.17846/cl.2020.13.1.167-176 fatcat:gw45km2xhbhi3blfx6lp4riibi