Düzce kent merkezindeki yaya alanlarının görsel peyzaj kalitesinin belirlenmesi

İbrahim Aytaş, Serir Uzun
2014 İstanbul üniversitesi orman fakültesi dergisi  
To cite this article: Aytaş, İ., Uzun, S., 2015. Düzce kent merkezindeki yaya alanlarının görsel peyzaj kalitesinin belirlenmesi. Özet: Yaya alanları, farklı özellikteki kentsel alanları birbirine bağlayan geçiş bölgesi niteliği taşımaları nedeniyle kentlerin görsel peyzaj kalitesinin ortaya konmasında belirleyici birer unsur olmaktadırlar. Bu çalışma, Düzce kent merkezindeki yaya alanlarının görsel peyzaj kalitesini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Gerçekleştirilen çalışmada uzman
more » ... şmada uzman görüşüne dayalı bazı görsel peyzaj özellikleri (doğallık, yönetilebilirlik, tarihsellik) ile toplumun farklı kesimlerince anketler yoluyla değerlendirilmiş olan algı ve beğeni parametreleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi aracılığıyla incelenerek, psikofiziksel yaklaşım modeli bağlamında ele alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre; tüm faktörler arasındaki ilişkiler yüksek düzeyde anlamlı bulunmuştur (p = 0,000 < 0,05). Algı ve beğeni faktörlerine en çok etki eden görsel peyzaj özelliğinin doğallık olduğu sonucuna varılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma sonucunda Düzce kent merkezindeki yaya alanlarının görsel peyzaj kalitesinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir ( min= 1,64; max = 3,60). Planlama ve tasarım çalışmalarında yaya alanlarının görsel peyzaj özellikleri dikkate alınmalı, bakım çalışmalarına gereken önem verilmeli ve bu sayede kentin görsel peyzaj kalitesi arttırılmalıdır. Abstract: Pedestrian zones are determining factors on visual landscape quality of cities because of their transition zone characteristics between various urban areas. This study was performed to demontsrate the visual landscape quality of areas designed for pedestrians in the Düzce city center. In this study, relationship between landscape characteristics based on expert opinion (naturalness, manageability, historicity) and perception and liking parameters evaluated by different classes of society have been evaluated by different classes of society via questionnaires and statistically analysed (by Pearson Correlation) in terms of psycophysical approach model. According to results of analysis, it was concluded that there were a strong relationship between all factors (Which factors and give some quantitative results) (p = 0,000 < 0,05). Visual landscape feature which mostly influences the "perception" and the "liking" factors was determined as naturalness. It was concluded that visual landscape quality of pedestrian areas in the center of Düzce city was in moderate level ( min= 1,64; max = 3,60). Visual landscape charecteristics of pedestrian areas should be considered in planning and design studies, maintenance works should be given more importance and thanks to this, visual landscape quality of Düzce city should be increased.
doi:10.17099/jffiu.60910 fatcat:3ldjwobgm5dp5b4kxtz5bvwwea