Transition of pop culture from consumer to hyper-consumer society
Tranzicija pop kulture iz potrošačkog u hiper­potrošačko društvo

Nikola Božilović
2018 Kultura  
Уни вер зи тетуНи шу,Фи ло зоф скифа кул тет-Де парт манзасо ци о ло ги ју,Ниш Са же так: Ау тор ово га ра да ба ви се тур бу лен ци ја ма по пу лар не кул ту ре на пре ла зу из ин ду стриј ског -ма сов ног про из во ђач ког, у по стин ду стриј ско -пост кул тур но хи пер по тро шач ко дру штво. У пр вом де лу ра да, по тро шач ки мен та ли тет иден ти фи ку је се код по тро ша ча, за о ку пље ног по тро шњом ма те ри јал них и сим бо лич ких до ба ра, и код тур бо или хи пер по тро ша ча, ко
more » ... по тро ша ча, ко ји је по тро шњу уз ди гао на ранг фе ти ша. И у јед ном и у дру гом слу ча ју по тро шња не би мо гла функ ци о ни са ти без мар ке тин га, ре кла ма и ства ра ња роб них мар ки. По сле по дроб не ана ли зе оп штих од ли ка по тро шње (у ин ду стриј ској фа зи дру штва) и хи пер по тро шње (у по стин ду стриј ској фа зи), ау тор под со ци о ло шку лу пу ста вља кон зу ми ра ње по пу лар них са др жа ја кул ту ре -фил ма и те ле ви зи је, а по себ но раз ли чи тих жан ро ва по пу лар не му зи ке. У одељ ку под на сло вом "Рок -од му зи ке по бу не до тр жи шног ар ти кла" про пи ту ју се тран сфор ма ци је рок му зи ке и раз ли чи тих на чи на ње не ре цеп ци је, од пр вих так то ва те му зи ке до да нас. Ау тор ана ли зира по сле рат но тр жи ште мла дих, укљу чу ју ћи ин ду стри ју пло ча, му зич ких ка се та, цедеова, ви деоспо то ва и оста лих но са ча зву ка. Еко но ми ја ро ка и ко мер ци јал на под ло га рок му зи ке ста вља ли су рок пред ве ли ка ис ку ше ња, ка да је он мо рао да во ди дво стру ки жи вот: јед ном, да иде у су срет уку су и оче ки ва њи ма број не и зах тев не пу бли ке, а дру ги пут да оства ри ва њем про фи та за до во љи не за ја жљи ве апе ти те ра зних би зни сме на, му зич ких про ду це на та, ор га ни за то ра и ме на џе ра. Кључ нере чи: по стин ду стриј ско дру штво, по тро шња, по пу лар на кул ту ра, тр жи ште, ре кла ма, рок му зи ка, пу бли ка НИКОЛАБОЖИЛОВИЋ
doi:10.5937/kultura1861435b fatcat:mr3fea4a3fbpfhqvdo3e2ghd6i