SĄNAUDŲ UŽ VANDENS PASLAUGAS SUSIGRĄŽINIMO PRINCIPAS

Airė Keturakienė
2016 Teisė  
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisinės analizės ir informacijos departamento Teisinės informacijos ir teismų praktikos apibendrinimo skyriaus vedėja Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222 Vilnius, Lietuva Tel. (+370 5) 236 61 75 El. paštas: aire.antanaityte@tf.vu.lt Šiame straipsnyje analizuojama viena iš vandens išteklių apsaugos priemonių -sąnaudų už vandens paslaugas susigrąžinimo principas. Tiriama šio
more » ... incipo kilmė, funkcijos ir turinys. Im Artikel wird das Kostendeckungsprinzip für Wasserdienstleistungen behandelt, das ein von den Instrumenten des heutigen Wasserschutzes ist. Es wird die Entstehung, Funktionen und Inhalt dieses Grundsatzes analysiert. Įvadas Vanduo yra žmogaus ir jo aplinkos egzistencijos conditio sine qua non. Jo kiekio ir kokybės trūkumai kelia grėsmę žmogui ir jo aplinkai išlikti bei tvariam vystymuisi. Vanduo netgi laikytas galutiniu visa ko pradu (gr. arche), tikrąja būtimi, sudarančia visų reiškinių pagrindą 1 . Šiuo metu vanduo ne tik nėra praradęs savo ypatingos reikšmės, bet ir sulaukia vis didesnio aktualumo. Vandens, kaip socialinio ir aplinkos gėrio, suvokimą ir pripažinimą patvirtina, vandens išteklių reikšmę visuomenėje aiškiai parodo ne tik Lietuvos nacionalinėje teisėje išreikštas didelis dėmesys vandeniui (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 54 ir 47 str., Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 3 1 str. 1 d.), bet ir tarptautinėje bendruomenėje vis aktyviau reiškiamas žmogaus teisės į vandenį pripažinimas 4 ar pirmoji sėkminga Europos Sąjungos (toliau -ir ES) piliečių iniciatyva 5 . Svarbu, kad vanduo taip pat laikomas gėriu, turinčiu ekonominę vertę. Ši idėja išplito ir teisiškai įpareigojamąjį pobūdį įgijo priėmus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (toliau -ir Direktyva, Vandens pagrindų 1 RÖD, W. Die Philosophie der Antike. Band I. Von Thales bis Demokrit. ]. Prieiga per internetą: . 5 Šios iniciatyvos organizatoriai kreipėsi į Europos Komisiją (toliau -ir Komisija, EK) prašydami užtikrinti, kad visi ES piliečiai turėtų teisę į vandenį, tinkamas sanitarines sąlygas, kad vandens tiekimui ir vandens išteklių valdymui nebūtų taikomos vidaus rinkos taisyklės ir kad šie sektoriai nebūtų liberalizuojami. Išsamiau žr. Komisija. Pranešimas spaudai IP/14/277 [interaktyvus. Žiūrėta 2015-01-17]. Prieiga per internetą: .
doi:10.15388/teise.2015.97.9830 fatcat:uw7aew2yrjhfzaws4u3cqdonpu