Studies on the Cold Storage of White Peaches. Part I

KAZUO OSODO, HISAE IINO, HIDEJIRO KAZUMI, GISABURO KURODA, TETSUO MATSUOKA, HANAO SHITOMI
1962 NIPPON SHOKUHIN KOGYO GAKKAISHI  
Studies on the Cold Storage of White Peaches. Part I. Effect of cold storage on the canning quality of white peach. By KAZUO OSODO, HISAE IINO, HIDEJIRO KAZUMI, GISABURO KURODA, TETSUO MATSUOKA and HANAO SHITOMI.
doi:10.3136/nskkk1962.9.162 fatcat:ra7giwjpobfd3e7xeyzbas7e3m